Wróć
do listy

Dostępność telekomunikacji oraz stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Dostępność telekomunikacji oraz stron internetowych i aplikacji mobilnych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne określa, m.in., udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z art. 1, ust. 2, celem tej ustawy jest stworzenie takich warunków dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, z jakich korzystają pozostali użytkownicy telekomunikacji.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje na stronie BIP UKE informacje o dostępnych na rynku urządzeniach telekomunikacyjnych, przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z art. 89, przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne, zobowiązany jest zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych usług poprzez oferowanie:

 • urządzeń przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
 • udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.

Ponadto, na mocy ustawy prawo telekomunikacyjne, organy właściwe w sprawach telekomunikacji prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji, dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych muszą:

 • w jednostce obsługującej użytkowników końcowych zapewnić obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą oraz w urządzenie zapewniające komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego w czasie rzeczywistym;
 • zapewnić dostępność jednostki obsługującej użytkowników dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu;
 • udostępniać informacje o wszystkich oferowanych przez siebie udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych;
 • ogólne warunki umowy o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług, muszą być sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej ww. dokumenty powinny zostać udostępnione na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a, albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
 • na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy
 • o świadczenie usług telekomunikacyjnych, udostępnić jej w jednym z ww. formatów także informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych, zaś szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych – sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
 • przystosować do używania przez osoby niepełnosprawne połowę udostępnianych przez siebie aparatów publicznych, umieścić je w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim lub korzystającej z aparatu słuchowego oraz oznakować je w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby słabowidzące;
 • oferować, przy zawieraniu umowy o świadczeniu usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, a także pomoc osoby reprezentującej dostawcę we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych danego dostawcy usług lub telefonicznie;
 • dostosować swoje strony internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).

Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Krajowych Ram Interoperacyjności określa m.in., na mocy delegacji zawartej w art. 18 ustawy o informatyzacji, minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z tym rozporządzeniem, podmioty realizujące zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji muszą zapewnić dostęp do tych informacji dla osób niepełnosprawnych, poprzez spełnienie przez ich serwisy internetowe wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) – wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.

Ustawa o dostępności cyfrowej nakłada na jednostki sektora finansów publicznych, a także niektóre organizacje pozarządowe (działające w zakresie ochrony i promocji zdrowia, na rzecz osób niepełnosprawnych lub na rzecz osób w wieku emerytalnym) obowiązek spełnienia przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań w zakresie funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości (określonych w załączniku do ustawy).
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, musi zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu (np. poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika).

Ustawa zobowiązuje też podmioty publiczne do sporządzania w sposób dostępny cyfrowo (na stronie internetowej), deklaracji dostępności, która musi być aktualizowana do 31 marca każdego roku.

Dostępność stron internetowych podmiotów publicznych jest monitorowana przez Ministra. Ponadto każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Zapewnienie dostępności cyfrowej musi nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Niezapewnienie przez podmiot publiczny dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podlega karze finansowej.

Zapisy ustawy o dostępności cyfrowej wchodzą w życie:

 • w zakresie stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.;
 • w zakresie stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.;
 • w zakresie aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 poz.1954, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014, poz. 464);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247);
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).