Wróć
do listy

Ulgi od usług abonamentowych RTV

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kogo obowiązuje zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV

Zgodnie z art. 4 Ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 z późn. zm.), z abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są następujące osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie:

Zwolnione od opłat za abonament radiowy i telewizyjny mogą być:

 • osoby posiadające orzeczenie o: znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które ukończyły 75 lat;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej);
 • osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15% (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej);
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby spełniające kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • osoby bezrobotne zdolne do podjęcia zatrudnienia i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego bądź świadczenia przedemerytalnego;
 • osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi (na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego wystawionej przez ZUS).

Komu nie przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych RTV?

Zwolnienia z usług abonamentowych nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, a które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Procedura

W celu uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych, należy złożyć w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, dokumenty potwierdzające prawo do uprawnienia. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nabyły prawo do zwolnienia z opłat w wyniku ukończenia 75 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy o opłatach abonamentowych, która weszła w życie od 9.10.2015 r. Poczta Polska sprawdza w rejestrze PESEL, czy dana osoba ukończyła wiek uprawniający do zwolnienia i automatycznie zwalnia ją z obowiązku regulowania opłat abonamentowych. Zwolnienie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła wymagany wiek.

Pozostałe osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych zobowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienie, w ciągu 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem abonamentu.

Podstawa prawna

 • Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 85, poz. 728).