Wróć
do listy

Usługi pocztowe

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Usługi pocztowe informacje ogólne

Poczta Polska oferuje szereg usług, dedykowanych osobom niepełnosprawnych.

Poczta Polska świadczy usługę bezpośredniego doręczania korespondencji i przesyłek osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom niewidomym i ociemniałym. Dzięki tej usłudze, przesyłki pocztowe dostarczane są zawsze bezpośrednio do adresata, bez konieczności odbierania ich w urzędach pocztowych. To samo dotyczy zwykłych listów, których adresat, po wpisaniu do specjalnego rejestru w placówce pocztowej, otrzyma bezpośrednio od listonosza. Osoby niepełnosprawne mogą również nadać przesyłkę bezpośrednio u listonosza. Warunkiem indywidualnej i bezpośredniej obsługi jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Podobnie jest w przypadku korespondencji prowadzonej do/z bibliotek lub organizacji osób niewidomych i ociemniałych. Listę podmiotów wyznaczonych do nieodpłatnego nadawania przesyłek określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia.

Świadczenia Poczty Polskiej na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe, operator pocztowy ma obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych usług pocztowych poprzez:

 • dostosowanie placówek pocztowych do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, aby mogli oni w sposób komfortowy korzystać z usług świadczonych przez te placówki;
 • utworzenie specjalnych, oznakowanych stanowisk do obsługi osób niepełnosprawnych;
 • umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych, w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim;
 1. doręczanie osobom:
  1. poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  2. niewidomym lub ociemniałym
  – na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej;
 2. przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.

“Przesyłka dla ociemniałych”

Ustawa Prawo Pocztowe zwalnia z opłat przesyłki pocztowe, określone jako “Przesyłki dla ociemniałych”. Zgodnie z definicją Ustawy Prawo Pocztowe, „przesyłka dla ociemniałych” to przesyłka z korespondencją lub druk o masie do 7000 g, w której informacja utrwalona jest pismem wypukłym lub na innym nośniku możliwym do odczytu przez osoby niewidome lub ociemniałe, i jest nadana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Art. 26 ustawy opisuje warunki zwolnienia z opłat dla tego typu przesyłek:

Przesyłka będąca przesyłką dla ociemniałych, tj.:

 • nadana przez osobę legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą”, i zaadresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych, bądź do organizacji, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (organizacje wymienione są w stosownym Rozporządzeniu);
 • nadana przez Bibliotekę lub organizację osób niewidomych i ociemniałych bądź organizację, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i zaadresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej;
 • nadana przez osobę niewidomą lub ociemniałą bądź zaadresowana do tej osoby i zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym,

– jest zwolniona od opłaty ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych dla przesyłki tej samej masy, niebędącej przesyłką najszybszej kategorii. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzeniem odbioru przesyłki rejestrowanej.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1644).