Wróć
do listy

Podróże

Wszystkie szczegóły dotyczące obowiązujących zasad podróżowania do poszczególnych państw dostępne są na stronie: WEJDŹ  – informacje te są na bieżąco aktualizowane.

MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Kto może wjechać do Polski?

Aktualną informację dotyczącą osób uprawnionych do przekroczenia polskiej granicy znajdą Państwo na stronie Straży Granicznej.

Z dniem 10 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to, że osoby (podlegające kwarantannie) podróżujące będą mogły zwolnić się z 10-dniowej
obligatoryjnej kwarantanny wykonując test (negatywny) po powrocie w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy z terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PC z UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2.


Lista państw które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2:


1) Republika Turcji


KWARANTANNA


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:


• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia
następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,


• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,


• przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,


• są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,

• podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny
wynik zwolni z kwarantanny:


• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium;


• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Powyższe zasady dotyczą osób podróżujących z:


• państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy,


• 4 państwa spoza UE, które należą do strefy Schengen – Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein,


• z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji
Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-
dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:


• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia
następującego po dniu podania ostatniej dawki), a szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,


• są dziećmi do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,


• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR (Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID)


• podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z
kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego -nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP).


Przykład: Jeśli przekroczyłeś granicę Polski 1 lipca to 9 lipca możesz wykonać test zwalniający Cię z kwarantanny.


• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.

• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.


Karta lokalizacji


Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w przypadku
braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.
Administratorem danych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.


Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID


Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID wydaje Ministerstwo Zdrowia.

Zaświadczenie o wykonaniu szczepień jest wystawiane:
1) w postaci elektronicznej,


2) w postaci papierowej;


• przez podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19;


• przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwarantanna


Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.


GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY


Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.
Pamiętaj! Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.


Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny. Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem –
przed dokonaniem odprawy – musi wypełnić kartę lokalizacji podróżnego.


Obowiązuje do 31 sierpnia


MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY


Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.
Obowiązuje do 31 sierpnia

Wszystkie szczegóły dotyczące obowiązujących zasad podróżowania do poszczególnych państw dostępne są na stronie: WEJDŹ – informacje te są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkie szczegóły dotyczące obowiązujących zasad podróżowania do poszczególnych państw dostępne są na stronie: WEJDŹ  – informacje te są na bieżąco aktualizowane.

Najczęściej zadawane pytania

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: