Wróć
do listy

Podróże

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni ponownie zyskali prawo i możliwość  swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium Polski. Co ważne, zniesiony został dotychczasowy obowiązek odbywania kwarantanny.

Wznowiony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach wewnętrznych granic UE, a od 17 czerwca 2020 r. również częściowo zostały wznowione loty międzynarodowe.

Granice Polski, będące jednocześnie granicami zewnętrznymi UE, nadal pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie:

  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu

Czy muszę odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę po wjeździe na terytorium RP?

Uwaga! – zmiany w przepisach

Każdy Polak, który przylatuje do kraju spoza Unii Europejskiej, nie musi przechodzić obowiązkowej do niedawna, 14-dniowej kwarantanny. Rząd wydał w tej sprawie nowe rozporządzenie, które obowiązuje od 3 lipca 2020.

Zwolnienie z kwarantanny dotyczy Polaków oraz obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA oraz Szwajcarii. Izolacji nie podlegają również członkowie ich rodzin.

Kilka tygodni temu Rząd zniósł podobne ograniczenia związane z podróżowaniem wewnątrz Unii Europejskiej. W połowie czerwca kwarantanny nie musieli już przechodzić Polacy, którzy przekraczali granice z Niemcami, Czechami czy Słowacją.

Czy loty międzynarodowe i międzynarodowy ruch kolejowy funkcjonują normalnie?

Od 17 czerwca 2020 r. wznowione zostały loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Natomiast w dalszym ciągu zawieszone są podróże pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

Informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ: Informacje dla podróżujących

Podstawy prawne

Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Partnerem strategicznym jest: