Wróć
do listy

Dodatek solidarnościowy

20 czerwca 2020, w ramach działań antykryzysowych, weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za ten miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Kto może się ubiegać o dodatek solidarnościowy?

O nowe świadczenie mogą się ubiegać i wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Ważne!

Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Osoba, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, powinna wystąpić o świadczenie, które będzie dla niej bardziej korzystne finansowo.

Składanie wniosków

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.  Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Więcej informacji o dodatku solidarnościowym i procedurach związanych z jego uzyskaniem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/dodatek-solidarnosciowy-karta/2593383

Kliknij aby pobrać Dodatek solidarnościowy – pytania i odpowiedzi

Partnerem strategicznym jest: