Wróć
do listy

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i zakładowy fundusz

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów.

Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Celem tego zapisu jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Art. 17 ustawy wprowadza nowe kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami, kwoty te są następujące:

 1. 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł),
 2. 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł),
 3. 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 1. 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł);
 2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł);
 3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Zwiększone kwoty będą przysługiwać począwszy od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020 r. PFRON odda do użytkowania aplikację SODiR (w tym SODiR off-line), ze zmienionymi wartościami kwot przysługującego dofinansowania, na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Do tego czasu składanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń za kwiecień 2020 r. nie jest możliwe.

Na realizację tego działania budżet PFRON zostanie podwyższony o 141 mln zł.

W ustawie znajdują się również inne zapisy mające na celu utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej czy w zakładach pracy chronionej.

Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji lub aktywności na wynagrodzenia

Ustawa daje możliwość dysponowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w zakładach pracy chronionej) czy zakładowego funduszu aktywności (w zakładach aktywności zawodowej). Środki z funduszy będą mogły być przeznaczone na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia, albo też na pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami lub byłymi pracownikami.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, na cele te będzie można przeznaczyć:

 • kwotę do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • kwotę do 20% zakładowego funduszu aktywności,
 • do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na wyżej wymienione fundusze.

Zgodę na wykorzystanie środków z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy zakładowego funduszu aktywności, będzie wydawał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekompensaty do wynagrodzeń w Zakładach Aktywności Zawodowej

Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Organizator takiego zakładu, w czasie zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodu, może, według nowej ustawy, ubiegać się o rekompensaty kosztów płacy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Rekompensaty obliczane będą  w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Rekompensata wypłacana będzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.

Dodatkowe narzędzia wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Ustawa reguluje czasowe wprowadzenie nowych rozwiązań, dotyczących obligatoryjnych, comiesięcznych wpłat na PFRON dokonywanych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i są to m. in.:

 • odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej przy rozpatrywaniu wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty należności;
 • odstąpienie od naliczania opłaty dodatkowej przy rozpatrywaniu wniosków o rozłożenie na raty lub odroczeniu terminu płatności (dotyczy dodatkowej opłaty równej sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
Kliknij aby pobrać Podstawa prawna

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: