Wróć
do listy

Dofinansowanie kosztów opieki w warunkach domowych

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą otrzymać dofinansowanie kosztów opieki w warunkach domowych. Wysokość dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie.

Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem i ogłoszonego stanu epidemii, w czasie od 9 marca do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc udzielana będzie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak długo będzie udzielana pomoc?

Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej przydzielana jest na okres do 3 miesięcy. Co istotne, w każdym wykazanym we wniosku miesiącu musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Kiedy nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie to nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego (link do rozdziału o zasiłku opiekuńczym: 2 a)), przyznanego w ramach specustawy, której celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Procedura realizacji świadczeń

Kto będzie realizował program i jak złożyć wniosek?

Program będą realizować wyznaczone przez samorządy jednostki organizacyjne. Najczęściej będą to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które będą rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje dotyczące udzielenia pomocy.

Wnioski składa się poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu (link www.pfron.org.pl).

Elektroniczny system SOW jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym złożenie wniosku i dopełnienie wszelkich formalności bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto w systemie.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie:

  • wypełnienie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
  • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

W sytuacjach wyjątkowych, w imieniu osób niepełnoletnich oraz częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Ważne terminy!

Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 kwietnia do 4 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Elektroniczny system SOW sow.pfron.org.pl,

Infolinia 800 889 777 – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Wszelkie pytania kierować można również do konsultantów dodatkowej infolinii ogólnej PFRON pod numerem 517 373 975, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

Więcej informacji: pfron.org.pl, w zakładce PFRON WOBEC KORONAWIRUSA.

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: