Wróć
do listy

Jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy, w ramach Modułu II.

Jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy przeznaczone jest na:

  • zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu;
  • usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych), w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń, o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Wysokość świadczenia

  • W przypadku naprawy sprzętu/urządzenia – wynosi do 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia;
  • w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny), z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę;
  • Rada Nadzorcza PFRON upoważniła Zarząd PFRON do podejmowania decyzji o udzieleniu w uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może zostać udzielone  indywidualnego wsparcia, wykraczającego poza określoną kwotę.

Procedura realizacji świadczeń

Kto będzie realizował program i jak złożyć wniosek?

Ważne terminy i kontakty

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: