Wróć
do listy

Nowy program PFRON “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Kliknij aby pobrać Pełna treść Programu

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:

Procedura realizacji świadczeń

 • Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu rozpatrywane są w jednostce samorządu powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – wnioski składane są na opracowanych dla potrzeb programu formularzach wniosków.
 • Rozpatrywaniu podlegają wnioski pozostające w dyspozycji jednostki samorządu powiatowego, w tym złożone bezpośrednio lub drogą elektroniczną w tej jednostce, a także otrzymane za pomocą operatora pocztowego, w tym przekazane przez inne podmioty działające na terenach objętych sytuacją kryzysową.
 • Pracownicy Oddziałów PFRON i samorządu powiatowego (w tym jednostki samorządu powiatowego wyznaczonej do realizacji programu), zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku. W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przekazania wniosku bezpośrednio pracownikowi jednostki samorządu powiatowego w miejscu i w terminie ustalonym z Wnioskodawcą.
 • Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.
 • Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego na podstawie zweryfikowanego wniosku.
 • O podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Wnioskodawców niezwłocznie.
 • W przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego wypłata świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji,
 • w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem posiadania takiej możliwości przez realizatora programu, dopuszcza się możliwość wypłaty świadczenia w formie gotówkowej, w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą; wypłata przyznanego świadczenia w takiej sytuacji może nastąpić:
 • w siedzibie realizatora programu,
 • przekazem pocztowym,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w aktualnym miejscu zamieszkania wnioskodawcy, przez pracowników realizatora programu,
 • Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,
 • Wnioskodawcy, któremu w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania świadczenia, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kto będzie realizował program i jak złożyć wniosek?

Program będą realizować wyznaczone przez samorządy jednostki organizacyjne. Najczęściej będą to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które będą rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje dotyczące udzielenia pomocy.

Wnioski składa się poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW, dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu (link www.pfron.org.pl).

Elektroniczny system SOW jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym złożenie wniosku i dopełnienie wszelkich formalności bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto w systemie.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie:

 • wypełnienie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
 • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

W sytuacjach wyjątkowych, w imieniu osób niepełnoletnich oraz częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Ważne terminy i kontakty

Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 kwietnia do 4 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Elektroniczny system SOW sow.pfron.org.pl,

Infolinia 800 889 777 – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Wszelkie pytania kierować można również do konsultantów dodatkowej infolinii ogólnej PFRON pod numerem 517 373 975, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

Więcej informacji: pfron.org.pl, w zakładce PFRON WOBEC KORONAWIRUSA.

Partnerem strategicznym jest: