Wróć
do listy

Zmiany w przepisach

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Badania przeprowadzane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie

Wydłużony został okres, w którym nie będą realizowane badania bezpośrednie zaplanowane do przeprowadzenia przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie.

Dotychczas odwołane zostały badania zaplanowane w okresie od 16 marca do 24 kwietnia. Aktualnie odwoływane są badania, które miały być przeprowadzone w okresie od 27 kwietnia do 8 maja  2020 r. Pracownicy ZUS poinformują o tym osoby umówione na badania.

Nowe terminy badań będą ustalane w późniejszym czasie – jeśli będzie to konieczne.

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID (podstawa prawna), jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.

Ponadto Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

 1. częściowej niezdolności do pracy;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. niezdolności do samodzielnej egzystencji.


– wydane na czas określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia (bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji).

Przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r. Przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r.

Ponadto Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Karty parkingowe

Karty parkingowe, wydane dla osób niepełnosprawnych, jak i placówek zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Rehabilitacja lecznicza

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonują testu na obecność koronawirusa.

Osoby skierowane na rehabilitację w trybie stacjonarnym, które nie skontaktują się z ośrodkiem, nie wykonają testu i nie będą mogły skorzystać z rehabilitacji leczniczej!

Ważne:

 • test jest bezpłatny,
 • test należy wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
 • aktualna lista punktów pobrań jest dostępna w serwisie pacjent.gov.pl,
 • o wyniku testu poinformuje telefonicznie ośrodek,
 • warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu.

Na rehabilitację należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Nie należy planować podróży zanim ośrodek nie poinformuje o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:

 • swój oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,
 • ośrodek rehabilitacyjny – o zmianie numeru telefonu.

Osoby przebywające na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub pozostającą w izolacji w warunkach domowych, nie mogą zgłosić się do ośrodka!

W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z:

 • oddziałem ZUS – w sprawie otrzymanego skierowania na rehabilitację,
 • ośrodkiem rehabilitacyjnym – w sprawie wykonania testu.

Placówki dziennego wsparcia

Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych wojewodowie zawiesili zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach dziennego wsparcia. Decyzja o zawieszeniu zajęć ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem.

Wiceminister pracy: uczestnicy centrów integracji społecznej otrzymają świadczenia.

Mimo, że zajęcia w centrach i klubach integracji społecznej zostały zawieszone, świadczenia będą wypłacone uczestnikom w pełnej wysokości. Po zakończeniu epidemii wszystkie centra i kluby powrócą do swojej normalnej działalności.

Zmiany w programie “Aktywny Samorząd”

Rada Nadzorcza PFRON w obliczu problemów wywołanych pandemią koronawirusa, związanych z realizacją programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w ramach środków finansowych przekazanych samorządom powiatowym w 2019 roku, zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu dysponowania limitem tych środków PFRON, a także o możliwości wydłużenia terminu rozliczenia tych środków.

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą PFRON uchwały zmieniającej program w roku 2020 pozwoli osobom niepełnosprawnym zrealizować i rozliczyć zakupy dofinansowane ze środków PFRON w okresie bezpiecznym dla zdrowia. Jednocześnie samorządy powiatowe będą mogły  obsługiwać i finansować wnioski składane w roku bieżącym z nowego limitu środków PFRON.

Partnerem strategicznym jest:

Partnerzy: