Wróć
do listy

Zmiany w przepisach

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Badania przeprowadzane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego oraz członek zespołu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, a skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności może być obecnie wydane bez bezpośredniego badania osoby, która o nie wnioskuje. Od 27 marca 2020 wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, które to reguluje. Obecnie, lekarz, przewodniczący komisji orzeczniczej, może ocenić stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o orzeczenie, jeśli uzna ją za wystarczającą. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności reguluje kwestie orzekania w związku ze stanem epidemii w Polsce wywołanym COVID-19.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID (podstawa prawna), jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.

Ponadto Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

1. częściowej niezdolności do pracy;

2. całkowitej niezdolności do pracy;

3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4. niezdolności do samodzielnej egzystencji.

– wydane na czas określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia (bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji).

Przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r. Przepis ten wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia ww. ustawy (tj. 31 marca 2020 r.), lecz z mocą wsteczną, tj. z dniem 8 marca 2020 r.

Ponadto Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Karty parkingowe

Zgodnie z 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w art. 15 h ust. 1 ( jak wyjaśniono powyżej):

● karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dot. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

● karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – dot. kart parkingowych dla placówek

Od 1 kwietnia 2020 r. kartę parkingową mogą również otrzymać osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadające choroby układu oddechowego i krążenia (symbol 07-S). Warunkiem jest orzeczenie komisji orzekającej o znacznym ograniczeniu możliwości samodzielnego poruszania się.

Wnioskowanie o kartę parkingową i jej odbiór mogą odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, tj. bez obowiązku odbioru osobistego w siedzibie powiatowego zespołu. Wniosek o wydanie karty parkingowej za pośrednictwem operatora pocztowego, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej.

Rehabilitacja lecznicza

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonują testu na obecność koronawirusa.

Osoby skierowane na rehabilitację w trybie stacjonarnym, które nie skontaktują się z ośrodkiem, nie wykonają testu i nie będą mogły skorzystać z rehabilitacji leczniczej!

Ważne:

● test jest bezpłatny,

● test należy wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, ● aktualna lista punktów pobrań jest dostępna w serwisie pacjent.gov.pl,

● o wyniku testu poinformuje telefonicznie ośrodek,

● warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu.

Na rehabilitację należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Nie należy planować podróży zanim ośrodek nie poinformuje o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:

● swój oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,

● ośrodek rehabilitacyjny – o zmianie numeru telefonu.

Osoby przebywające na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub pozostającą w izolacji w warunkach domowych, nie mogą zgłosić się do ośrodka!

W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z:

● oddziałem ZUS – w sprawie otrzymanego skierowania na rehabilitację,

● ośrodkiem rehabilitacyjnym – w sprawie wykonania testu.

Placówki dziennego wsparcia

Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych wojewodowie zawiesili zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach dziennego wsparcia. Decyzja o zawieszeniu zajęć ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem.

Wiceminister pracy: uczestnicy centrów integracji społecznej otrzymają świadczenia.

Mimo, że zajęcia w centrach i klubach integracji społecznej zostały zawieszone, świadczenia będą wypłacone uczestnikom w pełnej wysokości. Po zakończeniu epidemii wszystkie centra i kluby powrócą do swojej normalnej działalności.

Zmiany w programie “Aktywny Samorząd”

Rada Nadzorcza PFRON w obliczu problemów wywołanych pandemią koronawirusa, związanych z realizacją programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w ramach środków finansowych przekazanych samorządom powiatowym w 2019 roku, zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu dysponowania limitem tych środków PFRON, a także o możliwości wydłużenia terminu rozliczenia tych środków.

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą PFRON uchwały zmieniającej program w roku 2020 pozwoli osobom niepełnosprawnym zrealizować i rozliczyć zakupy dofinansowane ze środków PFRON w okresie bezpiecznym dla zdrowia. Jednocześnie samorządy powiatowe będą mogły obsługiwać i finansować wnioski składane w roku bieżącym z nowego limitu środków PFRON.

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: