Wróć
do listy

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek? Wymagania

 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności oraz dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

Lub

 • Posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

Lub

 • Posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu słuchu;
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest sprzęt elektroniczny lub elementy z nim związane, w tym oprogramowanie.

PFRON umożliwia dofinansowanie każdego sprzętu i każdego urządzenia, które ułatwi osobie wnioskującej dostęp do informacji. Warunkiem jest współpraca tego urządzenia z komputerem. Sprzęt komputerowy też może być zakupiony.

Nie ma obowiązującego katalogu dopuszczonych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/ oprogramowań, jednak muszą one spełniać warunki definicji programowej – przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

Osoby niewidome mogą uzyskać pomoc na zakup urządzeń brajlowskich, tj. elektronicznych urządzeń zdolnych tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwej do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną beneficjenta. Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez Wnioskodawcę spełnia warunki określone w definicji. Istotnym narzędziem wspomagającym w tym są odpowiednio szczegółowe uzasadnienia zakupu poszczególnych elementów sprzętu i oprogramowania przedstawiane przez Wnioskodawców.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7.500 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 4.000 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy:

 • co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi:
  • w przypadku osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • w przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 • co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi – w przypadku osób z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.