Wróć
do listy

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Czym są bariery architektoniczne?

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku zamieszkałym przez osobę niepełnosprawną i w najbliższej okolicy tego budynku. To różnego rodzaju przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu, a zatem normalne funkcjonowanie, osobom niepełnosprawnym.

Fundusz PFRON, dzięki programowi związanemu z dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, umożliwia całkowitą lub częściową likwidację tego typu przeszkód, ograniczających codzienne życie i normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej?

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), mające na co dzień trudności w poruszaniu się. To osoby, które są właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu/budynku, w którym stale zamieszkują, na usunięcie barier architektonicznych poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które posiadają:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16;
 • orzeczenie o rodzaju niepełnosprawności, potwierdzone aktualnym, ważnym przez 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;
 • zgodę na likwidację barier od właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (jeśli taka zgoda jest potrzebna);
 • stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa jej prawny opiekun.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinansowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON. Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem.

Umowa o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji dokonanych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Wymagane dokumenty do otrzymania dofinasowania do likwidacji barier architektonicznych

W celu otrzymania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci do lat 16;
 • kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz pomniejszonych o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc składania wniosku;
 • kserokopię dokumentu o sprawowaniu opieki prawnej nad niepełnosprawnym podopiecznym (dotyczy opiekunów prawnych);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
 • udokumentowaną podstawę prawną dot. zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu);
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy;
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku pobierania tego zasiłku),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

Wnioski niepodlegające rozpatrywaniu:

 1. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku brakujących danych;
 2. Wnioski osób, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków umowy. W takiej sytuacji ponowny wniosek będzie mógł być rozpatrywany dopiero po upływie co najmniej trzech lat.
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).