Wróć
do listy

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Czym są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne są doskonałą okazją do kontaktów z otoczeniem, wypoczynku i do samodzielnego funkcjonowania w najlepszych, zapewnianych przez ośrodki warunkach. W przeciwieństwie do pobytów sanatoryjnych, dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które skupiają się na rehabilitacji i zabiegach leczniczych osób indywidualnych, na turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowywanych ze środków PFRON, główną uwagę, obok poprawy zdrowia w ramach rehabilitacji, poświęca się aktywności społecznej uczestników i zorganizowanym w tym celu zajęciom grupowym.

Turnusy trwają najczęściej 14 dni i organizowane są w grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników o zbliżonych potrzebach rehabilitacyjnych dla danego rodzaju niepełnosprawności. Dla każdej grupy przygotowywany jest przez lekarzy specjalistów program rehabilitacyjny, adekwatny do schorzeń i potrzeb uczestników.

Udział w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatny, a jego cena zależy od: terminu turnusu, lokalizacji ośrodka, programu itp. Ceny są bardzo zróżnicowane – od kilkuset do nawet trzech tysięcy złotych. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom skorzystania z tej formy rehabilitacji i odpoczynku, PFRON dofinansowuje udział w turnusach.

Dla kogo dedykowane są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla następujących grup osób:

 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu, poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu;
 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku;
 • osoby z upośledzeniem umysłowym;
 • osoby posiadające chorobę psychiczną;
 • osoby z epilepsją;
 • osoby ze schorzeniami układu krążenia;
 • osoby z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, niewymienionymi w żadnym z powyższych punktów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać te osoby, które posiadają jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej.

Kiedy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

 • zostanie skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek swojego lekarza;
 • jest to pierwsze w danym roku dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON;
 • na miejsce turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna wybierze ośrodek wpisany do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl);
 • osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, informacji o stanie zdrowia (podczas pierwszego badania lekarskiego), sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez swojego lekarza.

Warunki pomocy dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W sytuacji przekroczenia limitu dochodowego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Dofinansowanie obecności i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej

Istnieje również możliwość dofinansowania do obecności i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W celu otrzymania dofinansowania do obecności i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej, należy spełniać poniższe warunki:

 • posiadać zalecenie lekarza, wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie rehabilitacyjnym;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej nie może być osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej musi mieć ukończone 18 lat,
 • jeśli opiekunem osoby niepełnosprawnej jest członek rodziny, musi mieć ukończone 16 lat i posiadać pisemne potwierdzenie o wspólnym zamieszkaniu z osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty do otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

W celu otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), lub kserokopię orzeczenia i oryginał do wglądu przy osobistym składaniu wniosku;
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, podpisane przez opiekuna;
 • kopię legitymacji szkolnej lub aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej;
 • kopię dowodu osobistego;
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa jej prawny opiekun.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności; 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny?

Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek najlepiej złożyć na początku roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przekaże informację dotyczącej dofinansowania.

Warunki i zalecenia dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu, muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu o turnusach rehabilitacyjnych:

 • dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;
 • wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus;
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, od momentu otrzymania funduszy z PFRON, do wyczerpania środków.

Ośrodki i organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych

Pełna listę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych można uzyskać na stronach internetowych:

Kliknij aby pobrać Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze ośrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późniejszymi zmianami).