Wróć
do listy

Program PFRON Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze.

 

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może ubiegać się o dotację do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać te osoby, które posiadają jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób do 16. roku życia;
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

Wymagane dokumenty w celu otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W celu otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze;
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
 • aktualne zalecenie lekarskie, dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji planowanego zaopatrzenia, specyfikacja cenowa;
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik);
 • kserokopię zlecenia lekarskiego, potwierdzonego przez NFZ, na sprzęt, o który wnioskodawca się ubiega;
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup (z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ), jeśli miał on miejsce przed podpisaniem umowy.

Warunki otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • \

Wysokość dofinansowania do zaopoatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 • Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków z PFRON.
 • Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców, decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie obejmuje kosztów poniesionych na sprzęt przed zawarciem umowy.

W przypadku dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze, są rozpatrywane przez cały rok, od momentu otrzymania przez Centrum Pomocy Rodzinie, funduszy z PFRON, do wyczerpania środków.

Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź. Zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061).