Wróć
do listy

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Co to są bariery w komunikowaniu się i bariery techniczne?

Bariery w komunikowaniu się to utrudnienia związane ze swobodnym porozumiewaniem się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Likwidacja tej bariery umożliwia osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Do likwidacji tego rodzaju barier zalicza się między innymi zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem np. zakup specjalistycznej klawiatury logopedycznej czy programów logopedycznych.

Bariery techniczne. Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w życiu społecznym. Likwidacja barier technicznych, poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych, umożliwia lub ułatwia osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych czynności. Likwidacja barier technicznych polega między innymi na przystosowaniu urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki wannowy, czy transportowy) oraz na umożliwieniu funkcjonowania w życiu codziennym (np. rower trójkołowy, tandem), czy też w gospodarstwie domowym (np. zegarek z funkcją budzenia wibracjami, mówiący ciśnieniomierz).

PFRON umożliwia dofinansowanie do sprzętu, mającego na celu likwidację barier komunikacyjnych i technicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych?

O dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu o likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), jeśli jest to uzasadnione ich niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych muszą posiadać oba poniższe dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • zaświadczenie i zalecenie lekarskie, potwierdzające zasadność tej inwestycji.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia wnioskodawcy. Właściwy procent dofinansowania ustalany jest przez komisję na początku roku, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych?

Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych?

W celu otrzymania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (właściwym dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej), następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych;
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, renty i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku;
 • kserokopię dokumentu ustanawiającego opiekę prawną nad osobą niepełnosprawną (dotyczy opiekunów prawnych);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
 • ofertę cenową, dotyczącą zakupu urządzenia (wraz z montażem);
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON (w danym mieście) z osobą niepełnosprawną.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji inwestycji sprzed zawarcia umowy.

Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).