Wróć
do listy

Opieka dla osoby zależnej

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

  • posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • aktywność zawodowa;
  • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania

300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

  • kserokopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • kserokopię aktu urodzenia dziecka;
  • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

  • wysokości Twoich dochodów;
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.