Wróć
do listy

Szkolenie organizowane przez PUP

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy:

 • być zarejestrowanym w urzędzie pracy;
 • utracić zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub;
 • nie mieć wystarczających kwalifikacji zawodowych lub;
 • być w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia lub;
 • nie posiadać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przedmiot dofinansowania

Celem wsparcia jest zwiększenie szansy na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej przez szkolenia dla Osób Niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Szkolenia te pomagają w zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie może odbywać się:

 • w placówkach szkolących;
 • w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Szkolenie obejmuje koszty:

 • wynagrodzenia dla jednostki szkolącej;
 • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 • zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;
 • przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej Osobie Niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Maksymalna kwota dofinansowania

Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania Osób Niepełnosprawnych wynosi 100% kosztów, maksymalnie do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Najczęściej wymagane załączniki

 • Informacja o wybranym szkoleniu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 40.