Wróć
do listy

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych

 

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych – informacje ogólne

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinny udać się w pierwszej kolejności do instytucji pomocy społecznej, tj. do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna udzielana jest m.in. z powodu niepełnosprawności. Ośrodki Pomocy Społecznej przyznają osobom niepełnosprawnym świadczenia pieniężne (takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy itp.) oraz świadczenia niepieniężne (takie jak praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne itp.)

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie udzielają osobom niepełnosprawnym pomocy w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyznając różnego rodzaju dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Są to dofinansowania m. in. do: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czy też do likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776).