Wróć
do listy

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością przynosi firmom korzyści wizerunkowe – firmy te zyskują lojalnych pracowników i mogą szczycić się polityką odpowiedzialnego biznesu.

Pracodawcy zatrudniający w strukturach swoich firm osoby niepełnosprawne, mogą liczyć na szereg korzyści. W celu ich pozyskania niezbędna jest znajomość warunków i niezbędnych procedur.

Niezależnie od liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością, pracodawca może każdego miesiąca występować do PFRON o zwrot kosztów miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych, ale tylko po spełnieniu warunków wymienionych w art. 26a ustawy o rehabilitacji.

Warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie przez osobę niepełnosprawną ważnego orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność, najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

Zgodnie z art. 23a. ustawy, pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń,

Wybierz interesujący Ciebie temat

Podstawy prawne

Osoby niepełnosprawne podlegają tym samym przepisom w zakresie zatrudnienia, co wszyscy pozostali pracownicy. Podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie, są:

Kliknij aby pobrać Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.)
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 951)
Kliknij aby pobrać Kodeks Pracy