Wróć
do listy

Obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON (art. 21 ustawy)

 

W Polsce, tak samo jak w całej Unii Europejskiej, istnieje obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie limitowanego wskaźnika. Zgodnie z przepisami art. 21. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na pracodawców nałożono obowiązek zatrudnienia co najmniej 6% osób niepełnosprawnych. W przeciwnym razie, ustawodawca nakłada na nich obowiązek wpłacania odpowiednich składek na PFRON. Wpłaty te stanowią jedno z trzech źródeł finansowania zadań realizowanych przez PFRON.

Wybierz interesujący Ciebie temat

Obowiązkowe miesięczne wpłaty na PFRON, zgodnie z art. 21 ustawy: Podmioty zobowiązane do wpłat

Pracodawcy zatrudniający 25 lub więcej pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w etatach).

 • Wysokość wpłat obowiązkowych ustalana jest jako kwota stanowiąca iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6%-wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
 • Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii mają ustalony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjmowany do powyższego wyliczenia wynoszący 6%.
 • Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjmowany do powyższego wyliczenia wynosi 2%.
 • Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

Zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON

 1. pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 2. pracodawca, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, dla:
  • państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi;
  • zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii;
 3. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniający z obowiązku dokonywania wpłat wynosi 6% dla:
  • państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
  • wyższych szkół zawodowych,
  • publicznych i niepublicznych szkół,
  • zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwalniający z obowiązku dokonywania wpłat wynosi 2%; przy tym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. Są to:
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
  • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
  • pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość;
  • placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.

Dodatkowe możliwości obniżania wysokości wpłat

 1. Do liczby pracowników, będącej podstawą wyliczenia wskaźnika, nie wlicza się – jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne – osób zatrudnionych:
  • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (nie dotyczy: placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw oraz misji zagranicznych),
  • przebywających na urlopach wychowawczych,
  • przebywających na urlopie rodzicielskim,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
 2. Istnieje możliwość obniżenia wskaźnika przyjmowanego do wyliczania wysokości wpłat w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Rodzaje tych schorzeń te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.98.124.820, z późn. zm.) i są to:
  1. choroba Parkinsona,
  2. stwardnienie rozsiane,
  3. paraplegia,
  4. tetraplegia,
  5. hemiplegia,
  6. znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
  7. głuchota i głuchoniemota,
  8. nosicielstwo wirusa HIV oraz choroby AIDS,
  9. epilepsja,
  10. przewlekłe choroby psychiczne,
  11. upośledzenie umysłowe,
  12. miastenia,
  13. późne powikłania cukrzycy.
  • W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ze schorzeniami wymienionymi wyżej, mnoży się przez współczynnik wynoszący 3.
  • W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ze schorzeniami wymienionymi wyżej mnoży się przez współczynnik wynoszący 2.
 3. Obniżenie wysokości może nastąpić również z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, od pracodawcy, który jednocześnie:
  1. zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  2. osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%;
  po otrzymaniu od tego pracodawcy informacji o kwocie obniżenia wpłat, wystawionej na podstawie art. 22 ustawy (warunkiem jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę).