Wróć
do listy

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

 

Każdy pracownik z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy pozostali pracownicy, podlega przepisom Kodeksu pracy. Jednak osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają dodatkowe uprawnienia pracownicze, wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Wybierz interesujący Ciebie temat

Czas pracy

Wymiar pełnego etatu pracy wszystkich osób, które posiadają lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Pracodawca zobowiązany jest traktować to jako pełny, a nie jedynie częściowy etat. Uprawnienie osób niepełnosprawnych do takiego czasu pracy jest zapisane w Ustawie o rehabilitacji.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Od powyższych zapisów prawa występują dwa wyjątki, uwzględnione w art. 16. Ustawy o rehabilitacji:

  1. Praca przy pilnowaniu, np. Monitoring lub ochrona mienia
  2. Sytuacja, w której pracownik z niepełnosprawnością dobrowolnie zrezygnuje z przysługującego mu uprawnienia, wystąpi z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie na badania lekarskie, a następnie otrzyma zaświadczenie lekarskie o niestosowaniu wobec niego art. 15. Ustawy o rehabilitacji. Od momentu przekazania niniejszego zaświadczenia pracodawcy, osobę z niepełnosprawnością obowiązuje Kodeks Pracy, a nie jak dotąd, Ustawa o rehabilitacji.

Koszty wspomnianych w p. 2. badań lekarskich ponosi pracodawca.

Przerwa w pracy (art. 18. Ustawy)

Osobom, które posiadają lekki, umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności przysługuje, poza standardową 15-minutową przerwą w pracy, do której zgodnie z Kodeksem Pracy uprawniony jest każdy pracownik pracujący powyżej 6 godzin dziennie, dodatkowe 15 minut przerwy, co w ciągu dnia daje w sumie 30 minut przerwy, którą można wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Dodatkowe 15 minut przerwy zalicza się do czasu pracy.

Urlop (art. 19. Ustawy)

Zgodnie z art. 19. Ustawy o rehabilitacji, osoby, które posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, uprawnione są do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych. Uprawnienie to przysługuje po całym przepracowanym roku od dnia otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: umiarkowanym lub znacznym.

Jeśli pracownik w międzyczasie zmienił pracę, przepracowany w jednej i drugiej firmie czas pracy należy zsumować. W celu stwierdzenia upływu łącznie 1 przepracowanego roku w obu firmach i otrzymania na tej podstawie uprawnienia do dodatkowych 10 dni urlopowych, należy nowemu pracodawcy przedstawić świadectwo pracy z poprzedniej firmy.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają prawo przenieść niewykorzystane w danym roku dodatkowe dni urlopu na rok następny. Niewykorzystany urlop ulega przedawnieniu po 3 latach.

To uprawnienie nie dotyczy osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Korzystanie z prawa do zwolnienia od pracy (art. 20. ustawy)

Osoby posiadające znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, do 21 dni roboczych zwolnienia od pracy z tytułu uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, odbywania specjalistycznych badaniach lekarskich lub innych zabiegów, które nie mogą być wykonane poza stałymi godzinami pracy.

Łączny wymiar urlopu określonego jako zwolnienie od pracy, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

To uprawnienie nie dotyczy osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.