Wróć
do listy

Korzyści finansowe z PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne:

 

 

Otwarty rynek pracy

Wybierz interesujący Ciebie temat

 

Zakłady pracy chronionej

Wybierz interesujący Ciebie temat

Uwagi

  1. zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy;
  2. warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy;
  3. warunkiem uprawnienia do otrzymania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez okres minimum 36 miesięcy;
  4. jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną;
  5. pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.