Wróć
do listy

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu

 

Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej, którzy biorą kredyt na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać dofinansowanie do oprocentowania kredytu, w wysokości do 50% oprocentowania tego kredytu. Pomoc ta jest przyznawana jako pomoc de minims.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do oprocentowania kredytów?

O to dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie do oprocentowania kredytu?

Wniosek należy złożyć w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w Warszawie (00-828), przy Al. Jana Pawła II 13. Wnioski o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych na 2019 rok będą przyjmowane w okresie od 01.01.2019 roku do 15.11.2019 roku.

Komu nie przysługuje dofinansowanie do oprocentowania kredytu?

Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

 1. przeznaczonych na:
  1. zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu;
  2. finansowanie inwestycji pod wynajem;
  3. zakup samochodów osobowych;
  4. wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;
 2. których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym pracodawcy;
 3. spłaconych przed dniem złożenia wniosku.

Niezbędne dokumenty:

Kliknij aby pobrać wniosek o dofinansowanie do oprocentowania kredytu
Kliknij aby pobrać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Terminy rozpatrzenia wniosków:

Pracodawca składa do PFRON wniosek o dofinansowanie na dany rok kalendarzowy oraz niezbędne dokumenty – w terminie do dnia 15 listopada tego roku. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

Podstawy prawne

 • Art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 • Art. 2, § 3, § 10 ust. 1 pkt 1, ust. 4, 5, 6 i 8, § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1975);
 • Art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).