Wróć
do listy

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługuje w kwocie:

 1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty, w przypadku każdego stopnia niepełnosprawności, mogą być zwiększone o 600 zł, w przypadku osób posiadających szczególne schorzenia, takie jak:

 • Choroba psychiczna – O2P;
 • Epilepsja – O6E;
 • Upośledzenie umysłowe O1-U;
 • Całościowe zaburzenie rozwojowe 12-C;
 • Wyjątek: osoby niewidome O4-O – w tym wypadku dofinansowanie tylko dla stopnia znacznego i umiarkowanego.

Kwoty maksymalnego dofinansowania zależą od:

 • wymiaru czasu pracy,
 • schorzeń szczególnych,
 • dodatkowego zatrudnienia – jeśli osoba z niepełnosprawnością, poza jednym odbywanym pełnym etatem, zatrudniona jest w jeszcze innej firmie, w mniejszym wymiarze pracy, to temu drugiemu pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do jej wynagrodzenia.

Konieczne działania w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON:

 • Zgłoszenie pracowników do PFRON, tj. wysłanie dokumentów zgłoszeniowych – tzw. wniosków INF-D-P dla każdego pracownika z osobna (patrz punkt 4.);
 • Wypłata wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym – na ich osobiste konto bankowe, albo przekazem pocztowym;
 • Doliczenie składek leżących po stronie pracodawcy (emerytalna, rentowa i wypadkowa) oraz doliczenie obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (obowiązkowo, gdy pracownica nie skończyła 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat bądź nie są to pracownicy, którzy wracają z urlopów macierzyńskich i wychowawczych);
 • Wysłanie wniosku do PFRON o dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Wniosek należy wysłać do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenia i chce uzyskać dofinansowanie z PFRON. Fundusz ma 25 dni na wypłatę pracodawcy dofinansowania do wynagrodzeń.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

W celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych, należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy Al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa, następujące dokumenty:

 1. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych WN-D (pobierz);
 2. kopię dokumentów potwierdzających:
  1. pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada, oraz
  2. numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa.

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych weryfikuje przesłane dane i potwierdza lub kwestionuje ich zgodność z danymi, znajdującymi się w rejestrach publicznych:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • W rejestrze REGON, prowadzonym przez Urząd Statystyczny.

W sytuacji jakichkolwiek niezgodności stwierdzonych przez PFRON konieczne jest złożenie wyjaśnień i dosłanie aktualnych dokumentów/danych.

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć:

 1. formularz INF-D-P (pobierz) – miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych – dla każdego pracownika osobno. (pobierz);
 2. formularz INF-O-PP (pobierz) – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, lub:
 3. formularz INF-O-PP (pobierz) – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach;
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – w sytuacji, gdy wysyłamy formularz INF-O-PR i tylko wtedy, gdy nie otrzymaliśmy dotychczas pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiegamy się o dofinansowanie PFRON.(pobierz);
 5. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (pobierz) – obowiązek ten nie dotyczy Cię jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (do wniosku załączasz wtedy formularz INF-O-PR) lub jeśli jesteś mikro- lub małym przedsiębiorcą;
 6. *pełnomocnictwo – jeżeli w naszym imieniu dokumentację będzie składać ktoś inny.
  Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika można skorzystać z wzoru dokumentu, proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu można też złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem jest poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Istotne!
Jeśli jesteś pracodawcą, a nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, do wniosku o dofinansowanie nie załączasz dokumentów wymienionych w punktach 3, 4, 5.

Postępowanie w kolejnych miesiącach, po złożeniu pierwszego wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych.

Kolejne wnioski o dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych składamy w naszym regionalnym oddziale PFRON.

W kolejnych miesiącach możemy wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej. Wtedy należy zaznaczyć taką opcję w pierwszym wniosku WN-D, w części “Oświadczenia”.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 951);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010, Nr 53, Poz. 312, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Kiedy należy złoży wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.