Wróć
do listy

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej (art. 32. ustawy)

 

Zgodnie z art. 32. Ustawy, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów:

  • budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,
  • transportowych,
  • administracyjnych.

Pomoc ta jest udzielana w formie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

Ważne

Zwrot tych kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski o refundację dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy złożyć w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwym dla siedziby pracodawcy, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja. Dla pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego, termin składania wniosków przedłuża się do dnia 31 stycznia roku następnego. W przypadku pracodawców, którzy nabyli status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

Niezbędne dokumenty:

Kliknij aby pobrać wniosek o refundację dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Kliknij aby pobrać wzór wystąpienia o refundację dodatkowych kosztów
Kliknij aby pobrać wzór umowy na refundację dodatkowych kosztów

Podstawy prawne

  • Art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz. U. z 2014 r., poz. 1975);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1);
  • Art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm).