Wróć
do listy

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 26. ustawy)

 

Zgodnie z art. 26. ustawy, pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • Rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w punktach powyżej.

Kogo dotyczy zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń?

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
 • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania do przystosowania jednego stanowiska pracy wynosi dwudziestokrotność średniego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Ważne!

 • Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
 • Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.
 • Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.
 • kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.
 • Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Przeważnie kwestię zwrotu kosztów załatwia się w urzędach pracy, w których zarejestrowana jest osoba niepełnosprawna jako bezrobotna albo szukająca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu – w sytuacji gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby. W pozostałych przypadkach jest to miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

Podstawy prawne:

 • Art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2014, Poz. 1987);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 1873).