Wróć
do listy

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art. 41. ustawy)

 

Zgodnie z art. 37. ustawy, szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Zgodnie z art .41. ustawy, szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę.

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

  • Zwrotu kosztów, o których mowa, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.
  • Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie do szkolenia pracownika niepełnosprawnego?

Wniosek o dofinansowanie do szkolenia pracownika niepełnosprawnego należy złożyć przed rozpoczęciem szkolenia do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, Poz. 2046);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., Nr 1970).