Wróć
do listy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością.

 

Zgodnie z art. 26e. ustawy, pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wsparcie to dotyczy refundacji kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub szukającej pracy. W przeciwieństwie do dofinansowania do przystosowania stanowiska pracy, pomoc ta obejmuje zakup narzędzi do pracy i elementów stanowiska pracy, takich jak np. lampki, krzesła, biurka, itd. Maksymalna wysokość dofinansowania z PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwagi:

  • warunkiem uprawnienia do otrzymania przez pracodawcę zwrotu kosztów wyposażenia, jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez okres minimum 36 miesięcy;
  • zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą;
  • zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych należy złożyć u starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. W większości powiatów zadanie to realizuje powiatowy urząd pracy. Po pozytywnie zaopiniowanym wniosku następuje podpisanie umowy między pracodawcą a starostą.