Wróć
do listy

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności (art. 26d. ustawy)

 

Zgodnie z art. 26d. ustawy, pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot:

  1. miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy;
  2. kosztów szkolenia tych pracowników – w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Pracownik pomocniczy może pomagać osobie niepełnosprawnej w zakresie:

  • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem;
  • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Warunki:

  • wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu;
  • zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia;
  • liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika do pomocy osobie niepełnosprawnej?

Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej miejscami, w których załatwia się sprawę zwrotu kosztów są urzędy pracy.

Jeśli pracodawcą osoby niepełnosprawnej jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi niepełnosprawnemu, należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kliknij aby pobrać Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I)
Kliknij aby pobrać Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część II)
Kliknij aby pobrać Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część III)
Kliknij aby pobrać Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (Część IV)

Podstawy prawne

Kliknij aby pobrać Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215 poz. 2186 z późn. zm.)
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych