Wróć
do listy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie są nigdzie zatrudnieni lub nie podejmują innej formy pracy zarobkowej;
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, konieczności pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
  1. osoby wymagającej opieki,
  2. rodziców osoby wymagającej opieki,
  3. małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
  4. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
  5. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do 25. roku życia
  – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
  1. osoby wymagającej opieki,
  2. małżonka osoby wymagającej opieki,
  3. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
  4. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do 25. roku życia
  – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje obecnie w kwocie 620 zł miesięcznie, a zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki, kwota ta, od listopada 2019 r, ma jeszcze wzrosnąć.

Komu nie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy:

 • osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wymagająca opieki znajduje się w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), w rodzinnym domu dziecka lub, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Złożenie wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej:

 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w urzędzie gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej;
 • dokument tożsamości;
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa między opiekunem a osobą wymagającą opieki (np. akt urodzenia, dowód osobisty);
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, którą się opiekujesz;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny (zaświadczenie z urzędu skarbowego).

Szczegółowe informacje udzielane są w urzędzie gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Warto zaznaczyć, że od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu, który wydał decyzję, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji.

Kliknij aby pobrać Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, druk SR-4Z
Kliknij aby pobrać Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, druk ZSR-10,
Kliknij aby pobrać Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, druk ZSR-07,
Kliknij aby pobrać Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), druk ZSR-05

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2018 poz. 1497).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)