Uprawnienia do karty parkingowej przysługują osobom niepełnosprawnym, które spełniają poniższe warunki:

● posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydane przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

● przyczyna niepełnosprawności w wydanym orzeczeniu ma przypisany jeden z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N;

● posiadają choroby układu oddechowego i krążenia (symbol 07-S) i orzeczenie o znacznym ograniczeniu możliwości samodzielnego poruszania się.

lub:

● posiadają już orzeczenie, uprawniające do uzyskania karty parkingowej, na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014 r. – osoby które posiadają już tego rodzaju orzeczenia, uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się.

Karty parkingowe są wydawane wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które:

● posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

○ na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;

○ mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

● posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

○ na podstawie wydanego dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;

○ mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

○ ich przyczyna niepełnosprawności oznaczona jest symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

● Nie ukończyły 16 roku życia

○ na podstawie wydanego od orzeczenia o niepełnosprawności,

○ mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoby niepełnosprawne, posiadające tzw. lekki stopień niepełnosprawności, nie są uprawnione do uzyskania karty parkingowej.

Wniosek o kartę parkingową

Karta parkingowa wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony osobiście przez interesariusza, z wyjątkiem:

● osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

● osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, pozostającej pod władzą i opieką rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

● osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, niepozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

W przypadku wniosku składanego w imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub są całkowicie/częściowo ubezwłasnowolnione, podpis pod wnioskiem składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona, zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

UWAGA!

Wniosek o kartę parkingową i jej odbiór mogą odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, tj. bez obowiązku odbioru osobistego w siedzibie powiatowego zespołu. Wniosek o wydanie karty parkingowej za pośrednictwem operatora pocztowego, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej.

Dodatkowe dokumenty do wniosku o wydanie karty parkingowej

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

● jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, z aktualnym wizerunkiem interesanta, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

● dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);

● oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli – w przypadku wniosku składanego w imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub są częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnione;

● oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, wraz ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, ze wskazaniem do przyznania karty parkingowej.

Miejsce złożenia wniosku o kartę parkingową

Wnioskowanie o kartę parkingową i jej odbiór mogą odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, tj. bez obowiązku odbioru osobistego w siedzibie powiatowego zespołu. Wniosek o wydanie karty parkingowej za pośrednictwem operatora pocztowego, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek o kartę parkingową, wraz z dodatkowymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie Powiatowego/Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Odbiór karty parkingowej

Odbiór karty parkingowej może odbyć się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, tj. bez obowiązku odbioru osobistego w siedzibie powiatowego zespołu. Wniosek o wydanie karty parkingowej za pośrednictwem operatora pocztowego, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej.

Kartę parkingową należy odebrać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby upoważnionej (rodzica, opiekuna, kuratora), po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór, poprzez złożenie podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona, zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Osoby upoważnione do odbioru karty parkingowej

W imieniu osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 18. roku życia, kartę parkingową odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

● W imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, pozostającej pod władzą rodzicielską, kartę parkingową odbiera jeden z rodziców.

● W imieniu osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej, niepozostającej pod władzą rodzicielską, kartę parkingową odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

○ po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli. Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie karty parkingowej

Ważność kart parkingowych

Zgodnie z 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności

orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w art. 15 h ust. 1 ( jak wyjaśniono powyżej):

● karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dot. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

● karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – dot. kart parkingowych dla placówek

Podstawy prawne:

● Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568);

● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.);

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1438);

● Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014, poz. 843);

● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 poz. 978, z późn. zm.).