Wróć
do listy

Lecznictwo uzdrowiskowe

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Czym jest lecznictwo uzdrowiskowe?

Lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana działalność, polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzonych w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach, znajdujących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: właściwości naturalnych surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu oraz mikroklimatu, a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym wprowadza pojęcie rehabilitacji uzdrowiskowej, jako zorganizowanej działalności prowadzonej w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, mającej na celu przywrócenie pacjentowi zdrowia lub możliwej do osiągnięcia dla danego stanu samodzielności ruchowej i społecznej, przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz z ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (w przypadku osób dorosłych), nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,
 • zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Częstotliwość leczenia uzdrowiskowego nie musi być brana pod uwagę w przypadku leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

Śledź swoje skierowanie

Jeżeli Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, możesz na bieżąco śledzić na jakim etapie jest jego realizacja w serwisie internetowym NFZ.
Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinieneś otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu Twojego skierowania.

Po wystawieniu skierowania

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności, przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”. Skierowanie może być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.

Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonuje rejestracji skierowania i przekazuje je zatrudnionemu tam lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w celu dokonania aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Aprobata skierowania

Jeżeli lekarz specjalista aprobował celowość skierowania oraz jeśli są wolne miejsca w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, oddział wojewódzki NFZ, dokonuje potwierdzenia skierowania, określając:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb;
 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 • datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym czas jego trwania;
 • okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
 • Potwierdzone skierowanie powinno być dostarczone świadczeniobiorcy nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być, po uzgodnieniu, skrócony do 3 dni). Doręczając skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, oddział wojewódzki NFZ informuje o zasadach płatności za pobyt w sanatorium i ewentualnie o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna.

  W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym, potwierdzonego przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

  Świadczeniobiorcy, których skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, są zapisywani na liście prowadzonej przez ten oddział i powinni być poinformowani o swoim miejscu na liście. Skierowanie wystawione świadczeniobiorcy, który znajduje się na liście w pierwszej kolejności, jest potwierdzane przez oddział NFZ, jeżeli zwolni się miejsce w odpowiednim zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

  Na stronie internetowej https://skierowania.nfz.gov.pl można sprawdzić swoje aktualne miejsce na liście oczekujących na leczenie uzdrowiskowe. Wystarczy jedynie podać numer skierowania.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

 • dla leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat – 27 dni;
 • dla leczenia szpitalnego dorosłych oraz leczenia sanatoryjnego – 21 dni;
 • dla rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni.

Koszty Świadczeniobiorcy

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Wnioskodawca ponosi koszty przejazdu do/z leczenia uzdrowiskowego, opłatę uzdrowiskową w wysokości do 4,26 zł/dzień oraz częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Koszty te zależą od sezonu, w którym osoba niepełnosprawna odbywa leczenie (od 1 października do 30 kwietnia, lub od 1 maja do 30 września). Koszty zakwaterowania w sanatorium są zależne od warunków zakwaterowania i wynoszą od 9,40 zł do 36,10 zł/ dzień.

Kto nie ponosi żadnych kosztów pobytu w sanatorium?

 1. Dzieci i młodzież do 18. roku życia,
 2. młodzież będąca w trakcie nauki do 26. roku życia,
 3. dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku,
 4. dzieci uprawnione do renty rodzinnej,

Podstawy prawne

 • Art. 33 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 poz. 1056);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012, poz. 14);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011 Nr 142, poz. 835, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019, poz. 168).