Wróć
do listy

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenia rodzinne, w tym zasiłki pielęgnacyjne, przyznawane i wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej (OSP), podległe wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Zgodnie z art. 16. Ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
 • osobie powyżej 75. roku życia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata. Od 1 listopada 2018 do 31 października 2019 wynosi ona 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 wynosić będzie 215,84 zł miesięcznie.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym), ze wskazaniem daty jej powstania.

*Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z dodatkowymi dokumentami składa się w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Kliknij aby pobrać Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Podstawy prawne

 • Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018 poz. 1497).