Wróć
do listy

Zasiłki stałe, okresowe i celowe

 

Osoby niepełnosprawne, które są bez środków do życia i nie widzą szans na podjęcie stałej pracy, mogą się zwrócić po wsparcie i pomoc pieniężną do Ośrodków Pomocy Społecznej, właściwych dla ich miejsca zamieszkania.. Działania pomocy społecznej koncentrują się na umożliwianiu osobom potrzebującym godnego życia poprzez zapewnianie odpowiednich warunków do usamodzielnienia się i integracji z otoczeniem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów) oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) na poziomie gmin, którzy współpracują również z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kryterium dochodowe

Zasiłki przyznawane są według kryterium dochodowego.
Opisywane świadczenia pieniężne przysługują osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od 2019 roku dla osoby mieszkającej samotnie jest nim dochód nieprzekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Rodzaje zasiłków

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy z powodu wieku (osoba w wieku emerytalnym, niepobierająca emerytury ani renty) lub z powodu niepełnosprawności (osoba posiadająca orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub też o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności).

Przy przyznawaniu zasiłku stałego brany jest pod uwagę dochód osoby ubiegającej się o przyznanie tego zasiłku, jak również dochód na osobę w rodzinie.

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy, przysługuje zasiłek stały z pomocy społecznej, jeżeli:

 • jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w przypadku osoby samotnej;
 • jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały?

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, natomiast zasiłek stały nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 30 zł (zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. od kwoty 701 zł.
 • w przypadku osoby w rodzinie – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Próg dochodowy dla osób pozostających w rodzinie wynosi 528 zł i jest on 2-krotnie sprawdzany. Uzyskiwany dochód jak również średni dochód wszystkich członków rodziny nie mogą wykraczać poza tę kwotę.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Kiedy nie przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba otrzymuje rentę socjalną;
 • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
 • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

Jak ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego?

Aby otrzymać zasiłek stały, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej, następujące dokumenty:

 • wniosek/podanie o przyznanie zasiłku stałego;
 • Dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (wyłącznie do wglądu pracownika socjalnego)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym), albo o całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • zaświadczenie/oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny; zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie, decyzja);
 • Rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego
 • inne dokumenty istotne w sprawie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje m. in. w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia.

Ile wynosi zasiłek okresowy?

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej począwszy od 2008 r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia konkretnych niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza na pokrycie części lub całości kosztów: leków, opału, odzieży, niezbędnych urządzeń domowych, oraz takich usług jak: leczenie, urządzenie pogrzebu, drobne remonty i naprawy domowe. Zasiłek ten może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do dwóch miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.
Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Ważne!
Osoby bezdomne i inne osoby niemające dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą otrzymać zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Wnioski

Wszystkie wzory wniosków o przyznanie pomocy społecznej w formie zasiłków dostępne są na stronach internetowych oraz w siedzibach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, właściwych dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Kliknij aby pobrać Przykładowy wzór wniosku o przyznanie zasiłku
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie o zarobkach