Kampania STOP Barierom

 

STOP Barierom to ogólnopolski projekt stanowiący odpowiedź na program Dostępność Plus. To kampania edukacyjna oraz akcja informacyjna na rzecz osób, którym zagraża wykluczenie społeczne z powodu niepełnosprawności. Podstawowym założeniem projektu jest informacja wskazanych osób o dostępności usług oferowanych przez instytucje, urzędy i firmy, w celu poprawy jakości ich życia. Celem kampanii STOP Barierom jest również aktywizacja osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w przestrzeni społecznej i publicznej, jak również w obszarach administracyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych, edukacyjnych czy rozrywki.

Osoby niepełnosprawne w swojej codzienności napotkają wiele ograniczeń. Są to m.in. bariery architektoniczne, bariery edukacyjne, dostępność służby zdrowia czy bariery społeczne. Wszystko to utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia ich pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czynności dnia codziennego, które dla osób sprawnych są naturalnym elementem ich życia, dla osób niepełnosprawnych mogą urastać do rangi poważnych problemów. Przez to osoby niepełnosprawne często potrafią wycofać się z aktywnego życia, spędzając większość czasu w domu – odizolowane od świata i znajomych.

Plakat kampanii STOP Barierom

Plakat kampanii STOP Barierom

Osoby po udarze, osoby z zespołem Downa, osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się, czy osoby niewidome – grup, które zasługują na szczególną uwagę jest wiele. Dla nich dostępność usług oznacza zwyczajnie możliwość bycia niezależnym i prowadzenia życia jak każdy pełnosprawny mieszkaniec kraju. Z godnością, bez ograniczeń, bez barier.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością jest szczególnie ważne, dlatego wszelkim barierom mówimy STOP!

Partnerem strategicznym projektu został PKO Bank Polski – lider polskiego sektora bankowego, podstawowy dostawca usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów i najbardziej mobilny bank w Polsce. W ramach ogólnopolskiej akcji STOP Barierom, Bank współpracuje z Fundacją w realizacji założeń akcji.

Informacje o kampanii:

 
Data

Czas trwania kampanii
maj – grudzień 2019 r.

Obszar

Zasięg kampanii
cała Polska

Target

Grupa docelowa
Osoby z niepełnosprawnością (szczególnie niepełnosprawność umysłowa, niepełnosprawność genetyczna oraz niepełnosprawność neurologiczna) oraz wszystkie podmioty (instytucje, urzędy, firmy), które mogą mieć wpływ na pełnoprawne funkcjonowanie osób, którym zagraża wykluczenie społeczne z powodu niepełnosprawności w przestrzeni publicznej, komercyjnej i zawodowej.

Cele kampanii STOP Barierom

  • Informowanie osób, którym grozi wykluczenie społeczne z powodu niepełnosprawności o dostępności usług oferowanych przez różnorodne podmioty.
  • Edukacja osób z niepełnosprawnością na temat możliwości korzystania z usług oraz propagowanie idei likwidacji barier w przestrzeni publicznej, komercyjnej i zawodowej.
  • Propagowanie informacji na temat najnowszych technologii wspierających codzienne życie osób, którym zagraża wykluczenie społeczne.
  • Chęć zmiany podejścia społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością, które często są stygmatyzowane i dyskryminowane.
Osoba na wózku inwalidzkim

Osoba na wózku inwalidzkim

  • Jak wskazuje Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, pod koniec 2014 roku niepełnosprawność biologiczna dotyczyła w Polsce 7,7 mln osób, które zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania określonych czynności z powodu problemów zdrowotnych. W badaniu uwzględniono poważne oraz mniej poważne ograniczenia, uniemożliwiające wykonywanie czynności jakie ludzie zwykle wykonują przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy. Pierwsza grupa objęła 2 464,8 tys. osób, zaś druga – 5 225 tys.
  • Pod koniec 2014 roku osoby z niepełnosprawnością stanowiły 4,9 mln mieszkańców kraju, uwzględniając osoby posiadające prawne orzeczenie niepełnosprawności, jak i (lub/i) te o ograniczonej zdolności w wykonywaniu czynności, ale tylko w stopniu poważnym.
  • Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało w tym samym okresie ponad 3,8 mln mieszkańców Polski, z czego 194 tys. stanowiły dzieci w wieku 0-15 lat oraz ponad 3 607 tys. osób w wieku 16 lat i więcej.

Niepełnosprawność biologiczna gwałtownie rośnie po 50 roku życia. Wśród pięćdziesięciolatków co czwarta osoba została zaliczona do grupy osób z niepełnosprawnością, a wśród siedemdziesięciolatków – blisko 3/5 tej zbiorowości.

Blisko 40 proc. dorosłych osób niepełnosprawnych biologicznie ma trudności z wykonywaniem czynności związanych z samoobsługą. W grupie 65 lat i więcej jest to 34 proc.

Ponad 60 proc. dorosłych osób niepełnosprawnych biologicznie ma trudności w wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W grupie 65 lat i więcej – 57 proc.

Niepełnosprawność biologiczna – główne schorzenia według Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia

 
piktogram stopa

Uszkodzenia i choroby narządu ruchu
(54 %)

piktogram kropla krwi

Schorzenia układu krążenia
(44 %)

piktogram oko

Uszkodzenia i choroby narządu wzroku
(32 %)

piktogram neuron

Schorzenia neurologiczne
(30 %)