Jakie są możliwości pracy dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? Jak przekonać do siebie pracodawcę?

Data dodania aktualności: 15 lipca 2020

 

Niepełnosprawni pracownicy objęci są szczególną ochroną. W ustawie o rehabilitacji czytamy m.in., że osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
Dodatkowo osobom z niepełnosprawnym odmiennie regulowany jest czas pracy. Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek w wymiarze dodatkowych 15 minut (wliczanych do czasu pracy). Osoba niepełnosprawna nie może być również zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych chyba, że 1) zatrudniona jest przy pilnowaniu lub 2) osoba taka zwróci się do lekarza i otrzyma zgodę na niestosowanie się do wskazanej zasady.
Z perspektywy pracodawcy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest korzystne z kilku względów.
1) Po pierwsze pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej podpisze umowę ze starostą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316) może ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (np. kosztów przystosowania stanowiska pracy);
2) Po drugie istnieje możliwość uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. W przypadku pracownika posiadającego niepełnosprawność w stopniu lekkim kwota dofinansowania wynosi 450 złotych;
3) Pracodawca może również liczyć na refundację składek ZUS. Ubezpieczenia osób niepełnosprawnych są bowiem finansowane przez PFRON lub budżet państwa;
4) Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
5) Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy, może ubiegać się o zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika.
6) Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia za pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Istnieje zatem szereg korzyści oraz pomocy, z których pracodawca może skorzystać w przypadku zatrudniania osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością. W przypadku utrudnionej komunikacji może to być przykładowo dofinansowanie na zatrudnienie dodatkowego pracownika, który tę komunikację ułatwi oraz będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu