Jestem osobą niepełnosprawną. Straciłem prace przez koronawirusa, gdzie mógłbym się zwrócić́ o pomoc w znalezieniu pracy?

Data dodania aktualności: 17 września 2020

 

W zaistniałej sytuacji najlepiej jest zwrócić się do właściwego miejscowo Urzędu Pracy oraz dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna. Wówczas może Pan uzyskać oferty pracy, bądź stażu. W przypadku natomiast, gdyby nie było aktualnie tego typu ofert może Pan ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych na określonych zasadach.

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75 negatywne przesłanki prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2,

opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Ponadto, jeżeli jest Pan osobą niepełnosprawną warto również sprawdzić stronę internetową PFRON (https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywizacja-zawodowa/staze

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu