Kto może otrzymać dofinansowanie na wyjazd rehabilitacyjny?

Data dodania aktualności: 15 lipca 2020

 

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 1 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna po warunkiem, że:
• została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
• złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje wniosek lekarza i wniosek ten zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2) opiekun:
a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c) ukończył 18 lat lub
d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Data dodania aktualności 11 lipca 2022

Kliknij i przejdź
do artykułu
Szkoła nie dla uczniów z trisomią 21

Szkoła nie dla uczniów z trisomią 21

Data dodania aktualności 6 kwietnia 2022

Kliknij i przejdź
do artykułu
Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia

Data dodania aktualności 27 grudnia 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu