Kto może otrzymać dofinansowanie na wyjazd rehabilitacyjny?

Data dodania aktualności: 15 lipca 2020

 

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 1 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna po warunkiem, że:
• została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
• złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje wniosek lekarza i wniosek ten zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2) opiekun:
a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c) ukończył 18 lat lub
d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu