Regulamin „Live chat”

 

Regulamin korzystania z usługi Live Chat

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usługi Live Chat (dalej Usługa) w ramach serwisu internetowego www.stopbarierom.pl (dalej Serwis). Administratorem Serwisu jest Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych „NEURON+ z siedzibą w Warszawie (00-672), przy ul. Pięknej 49, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000705436, REGON: 368827349, NIP: 521-380-34-70, zwana dalej Aministratorem.
 2. Korzystanie z Usługi w Serwisie jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści. Użytkownik przyjmuje  do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin jest udostępniony w oknie Live Chat na stronie internetowej Serwisu.
 5. Z Usługi mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.
 7. Usługa jest udostępniona w celu informacyjnym. Wszelki informacje przekazywane w trakcie świadczenia Usługi, w szczególności informacje na tematy obowiązujących regulacji prawnych nie stanowią porad prawnych i nie mają charakteru wiążących interpretacji prawnych.

§ 2 Zakres Usług

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Usługę Live Chat nieodpłatnie.
 2. Usługa jest dostępna wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Administratora  i przeznaczona jest dla Użytkownika.
 3. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i uruchomienia okna Live Chat, za pośrednictwem którego Usługa jest dostępna, a kończy się z chwilą opuszczenia Usługi przez Użytkownika.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez opuszczenie okna Live Chat.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać Usługi do innych celów niż określone w §1 ust. 7 Regulaminu, a w szczególności do:
 6. przesyłania za pomocą Usługi treści reklamowych, promocyjnych, komercyjnych
 7. publikowania na łamach Usługi treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne.
 8. podejmowania jakichkolwiek działań mogących wpływać na szkodę Administratora.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Usługi Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

 1. system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X.
 2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9(lub nowszy), Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;
 3. włączona obsługa JavaScript,
 4. akceptacja plików cookies;
 5. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.

b)   dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.    Reklamacje dotyczące Usługi mogą być składane:

 1. pisemnie na następujący adres korespondencyjny NEURON+, Fundacja na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych, ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.
 2. pocztą elektroniczną na adres: fundacja

2.    Reklamacja dotycząca treści odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi powinna zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
 3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3.    Reklamacje dotyczące Usługi lub odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem pozostające w związku ze świadczeniem Usługi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, jednakże w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie
 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Administratora. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili opublikowania na stronie.