\n

Nowoczesna technologia to wsparcie dla osób niepełnosprawnych zmagających się z padaczką. Badanie przeprowadzone na University of Ferrara we Włoszech wskazuje, że istnieje możliwość zredukowania liczby napadów padaczkowych dzięki wszczepionemu do mózgu chipowi. Warto podkreślić, że za badania nad implantem mózgowym odpowiedzialna jest firma biotechnologiczna non-profit.

Padaczka należy do przewlekłych chorób układu nerwowego. Charakteryzują ją powtarzające się epizody napadów padaczkowych, którym mogą towarzyszyć drgawki, toczenie piany z ust czy omdlenie. Objawy związane z chorobą znacząco obniżają jakość życia pacjentów, a świat nauki wciąż poszukuje najlepszego rozwiązania stanowiącego wsparcie dla osób niepełnosprawnych z tą chorobą.

Działanie innowacyjnej technologii polega na stałym wydzielaniu w obszarze mózgu cząsteczek neurotroficznego czynnika pochodzenia glejowego (z ang. GDNF). Czynnik ten ulega przemianie w obszarze hipokampa i zdaje się odgrywać kluczową rolę dla produkcji dopaminy, której obniżone stężenie obserwowane jest w czasie napadów padaczkowych.

Implant wszczepiony do mózgu szczurów z padaczką powodował zmniejszenie objawów o 75% już po dwóch tygodniach od założenia. Ciekawą obserwacją był fakt, że po usunięciu implantu szczury nadal wydawały się prezentować znacznie mniejszą ilość napadów padaczkowych. Wykazano również zmniejszone odczuwanie lęku – kluczowego powikłania padaczki. Dotychczas uzyskane wyniki badań na ludziach wydają się być obiecujące i mogą w przyszłości stanowić wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Uciążliwe i powtarzające się napady padaczkowe są jedną z głównych przyczyn wykluczenia chorych z życia społecznego i zawodowego. Leczenie padaczki skoncentrowane jest wokół łagodzenia objawów, ponieważ leczenie przyczynowe często bywa niemożliwe.

Łagodzenie objawów choroby pozwala wrócić do zwyczajowego trybu życia oraz pracy, dlatego stanowi główne wsparcie dla osób niepełnosprawnych z padaczką.

Źródło: https://tbirehabilitation.wordpress.com/2019/01/23/news-hope-for-epileptics-as-scientists-discover-device-implanted-in-the-brain-cuts-seizures-by-93-daily-mail-online/

Jak wynika z raportu przedstawionego przez prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii prof. Joannę Jędrzejczak koszty całkowite epilepsji sięgają 1.2 mld złotych, a w całej Unii Europejskiej wynoszą około 20 mld euro. Dane przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ukazały, że w ostatnich latach o prawie połowę zmalała liczba rent przyznawanych pacjentom cierpiącym na padaczkę. Niestety nie wynika to głównie ze skuteczniejszego leczenia padaczki a z bardziej restrykcyjnych kryteriów przyznawania renty.

Eksperci podkreślali że, wiele osób leczących się z powodu padaczki ma trudności ze znalezieniem pracy. W społeczeństwie nadal panuje lęk przed osobami zmagającymi się z tą chorobą. Osoby chore nie mogą pracować na niektórych stanowiskach ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia napadu. Dodatkowo pracodawcy w obawie przed chorobą rezygnują z zatrudnienia takiej osoby, pomimo że w większości przypadków objawy są w pełni kontrolowane. Ze względu na piętnowanie społeczne wiele osób nie przyznaje się do swojego schorzenia.

Podczas spotkania podkreślano, że padaczka jest chorobą którą da się dobrze kontrolować i w większości przypadków nie powinna stanowić przeszkody w podjęciu pracy. Akcentowano również konieczność edukacji na temat padaczki aby ograniczyć wykluczanie społeczne osób chorych.

Źródło: https://www.mp.pl/neurologia/aktualnosci/213247,padaczka-generuje-ogromne-koszty-spoleczne

Co to jest padaczka ?

Padaczka to choroba neurologiczna prowadząca do niepełnosprawności. Osoby chore wykazują skłonność do napadowych i przemijających dolegliwości spowodowanych nieprawidłową czynnością mózgu. Do napadu padaczkowego dochodzi w wyniku nieprawidłowej aktywacji pewnych jego obszarów. Szacuje się, że padaczka dotyczy około 400 tys osób w Polsce. Lekarz rozpoznaje padaczkę gdy pacjent zgłasza co najmniej dwa napady padaczkowe bez prowokacji.

Padaczka – przyczyny

Napady padaczkowe może wywoływać wiele czynników. U większości chorych nie udaje się jednak dokładnie określić przyczyny chroby. Ujawnienie padaczki w wieku dziecięcym może być wynikiem wad wrodzonych lub zakażenia w życiu płodowym. Padaczkę u dziecka może wywołać zakażenie toksoplazmozą lub uraz. Przyczyną padaczki u dorosłych najczęściej bywają guzy lub urazy mózgu.

Padaczka – objawy

Część ciała połączona drogą neuronalną z nieprawidłowo aktywowanym obszarem mózgu w napadzie padaczkowym ulega pobudzeniu. Wyróżnia się dwa typy napadów padaczkowych:

U chorego można zaobserwować nietypowy wyraz twarzy, zaburzenia mowy, połykania lub drgawki. Objawem padaczki jest również tocząca się piana z ust a czasami bezwiedne oddanie moczu. Jeśli pobudzeniu ulegnie obszar kory wzrokowej mózgu mogą pojawić się omamy wzrokowe. W przypadku pobudzenia większego obszaru objawy mogą dotyczyć całego ciała a w konsekwencji prowadzić do utraty przytomności. 

Padaczka może również powodować nietypowe objawy. Napad padaczki może przebiegać bez drgawek a jedynym symptomem będzie czasowa utrata kontaktu z otoczeniem. Chwilowa utrata nieświadomości zdarza się częściej u dzieci.  Utrata świadomości trwa kilka minut po czym chory może wrócić do wykonywanej wcześniej czynności. Jeśli zauważymy objawy napadu chorego należy ułożyć w pozycji bezpiecznej, aby uniknąć zadławienia i zapewnić dostęp powietrza.

Padaczka – leczenie

W przypadku padaczki najczęściej stosowana jest terapia lekami przeciwpadaczkowymi. Leki nie zwalczają przyczyny choroby, a jedynie zmniejszają częstość i uciążliwość objawów. U części pacjentów po zastosowaniu dobrze dobranej terapii dochodzi do całkowitego zaniku objawów. W niektórych przypadkach stosuje się leczenie chirurgiczne poprzez stymulacje nerwu błędnego czy też usunięcie guza. Odrębnym przypadkiem jest padaczka lekooporna u dzieci, która nie reaguje na standardowe leczenie. Przypuszcza się, że korzystny wpływ w padaczce lekoopornej może mieć dieta ketogenna prowadzona pod ścisłym nadzorem lekarza i dietetyka.

Bibliografia

  1. The Epilepsies: The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. National Clinical Guideline Centre, 2012.
  2. Jędrzejczak J., Padaczka – współczesne zasady diagnostyki i leczenia. Przew Lek 2002, 5, 9, 26-32