\n

Autyzm to zaburzenie rozwojowe stwierdzane zazwyczaj u dzieci. Przejawia się najczęściej jako grupa zaburzeń w zakresie zachowania. Objawy mogą mieć szerokie spektrum oraz różne nasilenie. Ze względu na różnorodność symptomów do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się autyzm, zespół Aspergera, niespecyficzne całościowe zaburzenia oraz dezintegracyjne zaburzenie dziecięce. Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do stosunkowo częstych przypadków. Współczynnik chorobowości dla autyzmu klasycznego wynosi 30/10 000 osób zdrowych. Zaburzenie występuje częściej u chłopców. W ostatnich latach stwierdza się, że chorobowość zwiększyła się jednak prawdopodobnie w wyniku udoskonalenia kryteriów diagnostycznych.

Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu

Przyczyny powstawania autyzmu nadal nie są dokładnie poznane. Prawdopodobnie przyczynia się do tego duże zróżnicowanie grupy chorych pod względem objawów. Wśród przyczyn wymienia się czynniki środowiskowe oraz genetyczne. Z autyzmem wiąże się również oddziaływania prenatalne takie jak:

Do niedawna przypuszczano, że na rozwój autyzmu mogły mieć wpływ szczepionki skojarzone MMR. Analiza wiarygodnych badań oraz dane epidemiologiczne przyczyniły się jednak do odrzucenia tej tezy. Obecnie autyzm rozpatrywany jest głównie jako zaburzenie neurobiologiczne o podłożu genetycznym. Podkreśla się również fakt oddziaływania czynników środowiskowych. Wśród hipotez dotyczących wpływu środowiska wymienia się związki chemiczne, stres czy duże dawki witaminy D. Hipotezy te wymagają jednak dalszych badań.

Objawy autyzmu

Leczenie

Leczenie autyzmu powinno mieć charakter interdyscyplinarny. W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki łagodzące stany napięcia nerwowego, leki na bezsenność lub inne w zależności od objawów. Chory powinien również zostać objęty opieką psychologa, a w terapii powinna uczestniczyć cała rodzina.

Piśmiennictwo:

Langauer-Lewowicka H., i wsp. Autyzm – środowiskowe czynniki ryzyka. Medycyna Środowiskowa – environmental Medicine 2016, Vol. 19, no. 2, 19-23

American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text Revision, 4th Ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000

Turner L.M., Stone W.L., Pozdol S.L., Coonrod E.E.: Follow up of children with autism spectrum disorders from age 2 to age 9. Autism, 2006; 10: 243–265