Prawo

Dofinansowania Praca Ulgi, zniżki i inne świadczenia

Spis treści:

Posiadam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i prowadzę działalność gospodarczą. Dowiedziałam się o wsparciu z PFRON dotyczącym składek ZUS. Gdzie mogę znaleźć odpowiedni wniosek? Jestem osobą niepełnosprawną. Straciłem prace przez koronawirusa, gdzie mógłbym się zwrócić́ o pomoc w znalezieniu pracy? Czy osobie z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop i krótszy dzień pracy? Jakie są możliwości pracy dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? Jak przekonać do siebie pracodawcę? Jakie są możliwości pracy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wykształceniem podstawowym? Jakim stażem należy się zainteresować? Czy pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności? Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury? Czy osoba niepełnosprawna może być zatrudniona w porze nocnej? Czy osoba z niepełnosprawnością może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej? Ile wynosi liczba dodatkowych dni urlopowych dla osób z niepełnosprawnością? Dodatkowe dofinansowanie a zatrudnienie i orzeczenie o niepełnosprawności Gdzie mogę znaleźć informacje na temat praw i zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Czym jest ubezpieczenie zbiorowe? Ile wynosi stawka ZUS dla przedsiębiorców bez uwzględnienia ulg?

Posiadam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i prowadzę działalność gospodarczą. Dowiedziałam się o wsparciu z PFRON dotyczącym składek ZUS. Gdzie mogę znaleźć odpowiedni wniosek?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia osobom prowadzącym działaność gospodarczą. Załączam link w którym znajdzie Pani wszystkie informacje: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/refundacja-skladek-zus/formularze-dotyczace-refundacji-skladek-zus/

Jestem osobą niepełnosprawną. Straciłem prace przez koronawirusa, gdzie mógłbym się zwrócić́ o pomoc w znalezieniu pracy?

W zaistniałej sytuacji najlepiej jest zwrócić się do właściwego miejscowo Urzędu Pracy oraz dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna. Wówczas może Pan uzyskać oferty pracy, bądź stażu. W przypadku natomiast, gdyby nie było aktualnie tego typu ofert może Pan ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych na określonych zasadach.

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75 negatywne przesłanki prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2,

opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Ponadto, jeżeli jest Pan osobą niepełnosprawną warto również sprawdzić stronę internetową PFRON (https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywizacja-zawodowa/staze

Czy osobie z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop i krótszy dzień pracy?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit ten wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (niektóre grupy zawodowe mają prawo do dłuższych urlopów (art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Jakie są możliwości pracy dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? Jak przekonać do siebie pracodawcę?

Niepełnosprawni pracownicy objęci są szczególną ochroną. W ustawie o rehabilitacji czytamy m.in., że osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
Dodatkowo osobom z niepełnosprawnym odmiennie regulowany jest czas pracy. Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek w wymiarze dodatkowych 15 minut (wliczanych do czasu pracy). Osoba niepełnosprawna nie może być również zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych chyba, że 1) zatrudniona jest przy pilnowaniu lub 2) osoba taka zwróci się do lekarza i otrzyma zgodę na niestosowanie się do wskazanej zasady.
Z perspektywy pracodawcy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest korzystne z kilku względów.
1) Po pierwsze pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej podpisze umowę ze starostą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316) może ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (np. kosztów przystosowania stanowiska pracy);
2) Po drugie istnieje możliwość uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. W przypadku pracownika posiadającego niepełnosprawność w stopniu lekkim kwota dofinansowania wynosi 450 złotych;
3) Pracodawca może również liczyć na refundację składek ZUS. Ubezpieczenia osób niepełnosprawnych są bowiem finansowane przez PFRON lub budżet państwa;
4) Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
5) Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy, może ubiegać się o zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika.
6) Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia za pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Istnieje zatem szereg korzyści oraz pomocy, z których pracodawca może skorzystać w przypadku zatrudniania osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością. W przypadku utrudnionej komunikacji może to być przykładowo dofinansowanie na zatrudnienie dodatkowego pracownika, który tę komunikację ułatwi oraz będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej.

Jakie są możliwości pracy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wykształceniem podstawowym? Jakim stażem należy się zainteresować?

Niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu finansowanego z pieniędzy PFRON (lub innych środków, np. Funduszu Pracy). Organizacją staży zajmują się powiatowe urzędy pracy. Kierują osoby zainteresowane do pracodawców, którzy zgłosili chęć zorganizowania staży.

Staż zawodowy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Długość stażu jest zależna od oferty pracodawcy, a także wieku i statusu rejestracyjnego w urzędzie pracy. Wysokość stypendium wynosi 120% wysokości aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Osoba skierowana na staż nie traci statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Staż odbywa się według programu, który jest określany przez pracodawcę i realizowany w miejscu pracy.

Osobie niepełnosprawnej przysługują 2 płatne dni wolne po 30 dniach odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Niepełnosprawni stażyści zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują do 7 godzin na dobę i do 35 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem jest praca w systemie zmianowym albo gdy lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na pracę w dłuższym wymiarze czasowym.

Obecnie prowadzone są również staże w organach administracji rządowej (ministerstwach, urzędach wojewódzkich, czy komendach wojewódzkich policji). Szerzej oferta opisana jest na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych-program-stabilne-zatrudnienie/

Czy pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności?

Ustawa o rehabilitacji nie nakłada na osobę niepełnosprawną obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ww. ustawie jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika.

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury?

Dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje na pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W związku z powyższym, dofinansowanie będzie przysługiwało tylko w sytuacji, gdy zatrudniony pracownik legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy osoba niepełnosprawna może być zatrudniona w porze nocnej?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Czy osoba z niepełnosprawnością może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą. Musi być przy tym zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Ile wynosi liczba dodatkowych dni urlopowych dla osób z niepełnosprawnością?

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 
Każda osoba w stopniu znacznym i umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, że takie uprawnienia nie przysługują osobom z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 
Pracownik nabywa dodatkowy urlop po przepracowaniu roku od zaliczenia go do danego stopnia niepełnosprawności. Czas pracy sumuję się jeżeli osoba z niepełnosprawnością pracowała w ciągu roku kalendarzowego u rożnych pracodawców. W tym celu należy przedstawić pracodawcy świadectwo pracy z poprzedniej firmy oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
 
Jeśli dodatkowy urlop nie jest wykorzystany w danym roku, przechodzi na rok następny. Roszczenia w stosunku do dodatkowego urlopu ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.

Dodatkowe dofinansowanie a zatrudnienie i orzeczenie o niepełnosprawności

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką możesz uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uzależniona jest od kilku czynników. PFRON oferuję możliwość otrzymania dofinansowania. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od: stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono:

· chorobę psychiczną (02-P),

· upośledzenie umysłowe (01-U),

· całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),

· epilepsję (06-E) oraz

· niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty dofinansowania należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Wniosek ten musi złożyć pracodawca.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat praw i zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Ogólne warunki i prawa osób zatrudnionych opisane są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób.

Czym jest ubezpieczenie zbiorowe?

Zgodnie z definicją grupowe (zbiorowe) ubezpieczenie na życie to polisa grupowa oferowana w ramach umowy z pracodawcą. Osoby zatrudnione w danej firmie mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego na z góry ustalonych warunkach. Składka grupowego ubezpieczenia na życie jest równa dla wszystkich pracowników, niezależnie od wieku i stażu pracy w tym miejscu. Ubezpieczenia grupowe dla firm to polisa przeznaczona wyłącznie dla osób zatrudnionych. Stroną umowy ubezpieczenia jest pracodawca lub organizacja związkowa, która przekazuje składkę zakładowi ubezpieczeń.

Co do zasady do ubezpieczenia grupowego mogą przystępować jedynie pracownicy. Jeśli jednak ubezpieczyciel przewiduje taki wariant, ubezpieczeniem grupowym można objąć również wykonawcę zlecenia. Musi on jednak wyrazić zgodę na potrącanie składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie grupowe może być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Jeżeli składki finansowane są w części przez pracodawcę, wtedy zazwyczaj ta część ubezpieczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tej składki stanowi również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli to pracodawca płaci za ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, jest w nim ubezpieczającym. Jeśli ubezpieczenie grupowe finansowane jest przez pracownika, składka za ubezpieczenie grupowe pracowników potrącana jest z wynagrodzenia.

Umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na życie to tzw. umowa zawierana na cudzy rachunek (regulowanej w art. 808 kc). W konsekwencji to pracodawca obciążony jest odpowiedzialnością za ubezpieczenie grupowe (zobowiązaniem płatniczym w postaci składki), nawet jeśli ciężar jej finansowania ponoszą pracownicy, którzy akceptując warunki ubezpieczenia, wyrażają jednocześnie zgodę na jej potrącanie z ich wynagrodzenia.

Każda taka polisa składa się z dwóch elementów:

  • umowy podstawowej,
  • umów dodatkowych.

Zakres ubezpieczenia może zostać poszerzony o umowy dodatkowych ubezpieczeń grupowych, np.:

 

  • leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku (np. wypadek w drodze do pracy – ubezpieczenie grupowe NNW), pobyt w szpitalu
  • leczenie w przypadku ciężkiej choroby (ubezpieczenie grupowe chorobowe),
  • gwarancję świadczeń w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są w przypadku ubezpieczeń grupowych a urodziny dziecka osoby ubezpieczonej (dotyczy ubezpieczeń pracowniczych) – tzw. ubezpieczenie grupowe rodzinne.

Do ubezpieczeń pracowniczych oferowane są także różnego rodzaju dodatki, które mają pomóc pracownikowi w szybkim powrocie do zdrowia, np. pakiety medyczne, karty apteczne czy tzw. usługi asystenta (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny itp.). Zawarcie przez pracodawcę umowy na o tzw. ubezpieczenie grupowe pracowników, nie zwalnia go z obowiązku wypłaty całej odprawy pośmiertnej.

Ubezpieczenie grupowe (zbiorowe, dodatkowe) nie jest obowiązkowe. Może je zawrzeć pracownik firmy (tzw. grupa zamknięta), albo osoba indywidualna bezpośrednio u ubezpieczyciela (tzw. otwarte ubezpieczenia grupowe, do których każdy może przystąpić).

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, a ubezpieczenie grupowe (zbiorowe) takim jest, przepisy nie nakładają na zakład ubezpieczeń obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. – Ta sfera stosunków zobowiązaniowych podlega wyrażonej w art. 353 (1) k.c. zasadzie swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą dowolnie ją ukształtować, byleby jej postanowienia były zgodne z prawem. Istnieje także swoboda wyboru strony umowy, o ile tylko wybór ten nie jest oparty na płci, rasie, pochodzeniu etnicznym lub narodowości. Nie są mi znane ogólne warunki umów, które zawierałyby postanowienia zakazujące objęcia ubezpieczeniem osób z niepełnosprawnością, co nie wyklucza jednak funkcjonowania takowych – w takim przypadku z pewnością wskazane byłoby szczegółowe przeanalizowanie warunków tego ubezpieczenia

 

Ile wynosi stawka ZUS dla przedsiębiorców bez uwzględnienia ulg?

Na dzień 26 czerwca 2019 roku z dobrowolnym świadczeniem chorobowym wysokość pełnej składki wynosi 1316,97 zł.  Z kolei bez dobrowolnego świadczenia chorobowego 1246,92 zł.