Prawo

Dofinansowania Praca Ulgi, zniżki i inne świadczenia

Spis treści:

Posiadam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i prowadzę działalność gospodarczą. Dowiedziałam się o wsparciu z PFRON dotyczącym składek ZUS. Gdzie mogę znaleźć odpowiedni wniosek? Czy osoba niepełnosprawna może zostać zwolniona z opłaty za przejazd autostradą, jeżeli porusza się w celu otrzymania opieki zdrowotnej i socjalnej? Jestem osobą niepełnosprawną ze stopniem znacznym. Obecnie jestem studentem i chciałbym otrzymać dofinansowanie do sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej Chcę skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko. Co należy zrobić? Jestem rodzicem wcześniaka z orzeczeniem o niepełnosprawności czy mogę i ew. gdzie mogę ubiegać się o darmowe pieluszki ? Czy w teczce osobowej podopiecznego mają znajdować się notatki o przebiegu terapii czy też narusza to tajemnicę zawodową psychologa? Czy osobie opiekującej się dzieckiem z niepełnosprawnością w czasie zamknięcia przedszkoli z powodu epidemii przysługuje dodatkowe świadczenie opiekuńcze? Jestem osobą niepełnosprawną. Straciłem prace przez koronawirusa, gdzie mógłbym się zwrócić́ o pomoc w znalezieniu pracy? Jestem osobą z niepełnosprawnością po ukończeniu studiów I-ego stopnia. Niestety z powodu epidemii nie będę mógł studiować na II etapie studiów online. Jakie dokumenty muszę zgromadzić, gdzie złożyć i do jakiej osoby mam się zgłosić aby móc kontynuować naukę na UKSW? Czy osobie z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop i krótszy dzień pracy? O jakie świadczenia z PFRON może ubiegać się opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ? Czy osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym może skorzystać z usług dofinansowania na prawo jazdy i na zakup auta? Czy likwidacja pieca węglowego na gazowy jest finansowany z PFRON? Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby nowotworowej. Orzeczenie jest ważne do lipca 2022 roku. Moje pytanie to: czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na remont łazienki? Jakie są możliwości pracy dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? Jak przekonać do siebie pracodawcę? Jakie są możliwości pracy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wykształceniem podstawowym? Jakim stażem należy się zainteresować? Czy świadczenie 500 + wlicza się do dochodu? Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych? Czy można starać się o dofinansowanie na zakup ipoda w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych? Czy można starać się o dofinansowanie na zakup iphona w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się? Czy dofinansowanie do zakupu komputera dla osób niedowidzących przysługuje również po 40rż? Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie do zakupu samochodu? Czy można starać się o dofinansowanie na zakup telefonu komórkowego w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się? Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się? Co jest brane dodatkowo pod uwagę przy analizie częstotliwości korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się? Czy przy stopniu umiarkowanym niepełnosprawności należy się 500+? Czy pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności? Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury? Jakie zwolnienia z opłat przysługują osobie niepełnosprawnej? Gdzie osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym? Czy osoba niepełnosprawna może być zatrudniona w porze nocnej? Jakie ma obowiązki pracodawca w sytuacji gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy? Czy osoba z niepełnosprawnością może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej? Jaki jest okres ważności legitymacji osoby z niepełnosprawnością? W jaki sposób ustalany jest stopień niepełnosprawności ? Kto i kiedy może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności, rencie w wysokości 1140 zł i dodatku pielęgnacyjnym 200 zł przysługuje świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych? Ile wynosi liczba dodatkowych dni urlopowych dla osób z niepełnosprawnością? Dodatkowe dofinansowanie a zatrudnienie i orzeczenie o niepełnosprawności Gdzie mogę znaleźć informacje na temat praw i zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Czym jest ubezpieczenie zbiorowe? Ile wynosi stawka ZUS dla przedsiębiorców bez uwzględnienia ulg? Czy osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz przyznany zasiłek na opiekę dla rodzica podejmując pracę ryzykuję utratę świadczenia rentowego? Na jaką pomoc może liczyć osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w kwestii dofinansowania zakupu komputera przy pracy zdalnej?

Posiadam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i prowadzę działalność gospodarczą. Dowiedziałam się o wsparciu z PFRON dotyczącym składek ZUS. Gdzie mogę znaleźć odpowiedni wniosek?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia osobom prowadzącym działaność gospodarczą. Załączam link w którym znajdzie Pani wszystkie informacje: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/refundacja-skladek-zus/formularze-dotyczace-refundacji-skladek-zus/

Czy osoba niepełnosprawna może zostać zwolniona z opłaty za przejazd autostradą, jeżeli porusza się w celu otrzymania opieki zdrowotnej i socjalnej?

Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione:

1) pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 1a) pojazdy, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), poruszające się jako pojazdy uprzywilejowane i uczestniczące w akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;

2) pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

3) pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań spółki jako zarządcy autostrady;

4) pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań spółki jako zarządcy autostrady.

Niestety osoby z niepełnospwnościami nie są zwolnione z tych opłat,

Jestem osobą niepełnosprawną ze stopniem znacznym. Obecnie jestem studentem i chciałbym otrzymać dofinansowanie do sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zapewnia PFRON, przekazuje je za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania. Tam w ramach programu https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/sprawna-komunikacja/likwidacja-barier-w-komunikowaniu/ można uzyskać taką pomoc.

Chcę skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko. Co należy zrobić?

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka nad dziećmi do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,

otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx 39kb). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (plik doc 572kb).

Jestem rodzicem wcześniaka z orzeczeniem o niepełnosprawności czy mogę i ew. gdzie mogę ubiegać się o darmowe pieluszki ?

Wszelką pomoc uzyska Pan w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. To instytucja która, wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Ze względu na stan pandemii, wiele z nich działa w trybie zdalnym, dlatego warto skontaktować się z nimi telefonicznie i umówić na wizytę. Odpowiedni PCPR znajdzie Pani wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło PCPR i nazwę pani gminy.

Czy w teczce osobowej podopiecznego mają znajdować się notatki o przebiegu terapii czy też narusza to tajemnicę zawodową psychologa?

Tajemnica zawodowa psychologa w sposób szczególny wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zgodnie z którym „psycholog

ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Biorąc pod uwagę tak szeroki i nieostry zakres obowiązywania tajemnicy psychologa objęte są nią nie tylko informacje związane ze stanem zdrowia psychicznego pacjenta, ale również wszelkie informacje dotyczące podopiecznego uzyskane w związku z wykonywanym zawodem. Odnosi się to zatem również do informacji w zakresie życia rodzinnego podopiecznego, czy też jego stanu majątkowego. Przede wszystkim jego uznać należy, że tajemnicą zawodową objęta jest sama informacja o fakcie korzystania przez pacjenta z opieki psychologa. Zakres tajemnicy zawodowej psychologa rozciąga się zatem na wszelkiego rodzaju informacje o pacjencie powzięte w związku z prowadzoną działalnością zawodową psychologa bez względu na źródło ich uzyskania (informacje pochodzące zarówno od samego pacjenta jak i od osób trzecich), czy też formę ich utrwalenia (dokumentacja medyczna, informacje zasłyszane, protokoły, nagrania dźwięku i obrazu, jak również notatki sporządzone przez psychologa podczas świadczenia usług psychologicznych). Przesłanką wystarczającą dla zaistnienia obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej jest stwierdzenie związku pomiędzy wykonywanym zawodem, a uzyskaniem określonych informacji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt SDI 13/11). Ponadto, nie jest również istotne czy powzięte wiadomości zostały uzyskane zgodnie z wolą klienta, czy też wbrew jego woli (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt SDI 32/12). Celem możliwości stwierdzenia wspomnianego wyżej związku należy przeprowadzić test conditio sine qua non polegający na odpowiedzi na pytanie: „Czy gdyby nie wykonywanie czynności stanowiących treść danego zawodu, jego przedstawiciel uzyskałby daną wiadomość?”. Odpowiedź negatywna wskazuje na faktyczne istnienie takiego związku, a co za tym idzie zakwalifikowanie tak uzyskanej informacji do tajemnicy zawodowej (zob. M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007, str. 55). Podkreślić należy, że co prawda przedstawiane powyżej tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego odnoszą się w nim do zawodu Radcy Prawnego, to jednak z uwagi na podobieństwo regulacji ustawowej oraz charakteru obu zawodów nie ma przeszkód, aby uznać je za trafne także w zakresie zawodu psychologa.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie definiuje pojęcia „dokumentacji psychologicznej”. Co więcej, nie odsyła ona również w zakresie w niej nieuregulowanym do przepisów o dokumentacji medycznej, dlatego też dominuje pogląd nieutożsamiania dokumentacji psychologicznej z dokumentacją medyczną. Co do zasady ten generalny akt regulujący podstawy wykonywania zawodu psychologa, nie formułuje nawet obowiązku, jak również zasad prowadzenia dokumentacji, rozumianej jako zbiór dokumentów mających wartość dowodową, informacyjną lub opisową, przez psychologów. Co do zasady ten generalny akt regulujący podstawy wykonywania zawodu psychologa, nie formułuje nawet obowiązku, jak również zasad prowadzenia dokumentacji, rozumianej jako zbiór dokumentów mających wartość dowodową, informacyjną lub opisową, przez psychologów. Uwzględnić jednak należy regulację zawartą w art. 13 ustawy o zawodzie psychologa, zgodnie z którą w sytuacji, gdy wyniki badań mają służyć nie tylko poinformowaniu klienta, psycholog ma obowiązek stosowania ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wyjątkiem od tej reguły może być jednak fakt wykonywania zawodu psychologa w zakładzie leczniczym. Wówczas zasadnym wydaje się przyjęcie, że zastosowanie mają przepisy dotyczące dokumentacji medycznej.

Wykaz podstawowych elementów każdej dokumentacji medycznej został określony w art. 25 ustawy o prawach pacjenta. Zgodnie z tym przepisem dokumentacja medyczna powinna zawierać co najmniej:

po pierwsze oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (nazwisko i imię),

datę urodzenia,

oznaczenie płci,

adres miejsca zamieszkania,

numer PESEL, jeżeli został nadany,

w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

po drugie oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,

po trzecie opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych i datę sporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę na przestrzeni przedmiotowej sprawy należy uznać, że wykonywanie zawodu psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy wchodzi w zakres prowadzenia usług związanych z ochroną zdrowia w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mając to na względzie oczywistym wydaje się, że obowiązku, sposobu tworzenia oraz możliwości udostępniania dokumentacji dopatrywać się należy właśnie w tej regulacji prawnej. Szczególnie ważnym przepisem jest w tym przypadku art. 25 wspomnianej ustawy, w którym znajduje się zamknięty katalog danych, które powinny być zawarte w dokumentacji. Oczywiście, opis stanu pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń (w tym przypadku opis stanu psychicznego pacjenta i opis przeprowadzonej terapii) również powinny znaleźć się w dokumentacji. Niemniej, ich sformułowanie winno mieć raczej charakter techniczny, określający w ogólny sposób przebieg terapii, kondycję podopiecznego, a także rodzaje przeprowadzonych działań psychologicznych, bez uwzględniania jednak szczegółowych wzmianek w przedmiocie tego, co pacjent mówił, co dokładnie robił, itp. (pytanie 1). W zakresie samych notatek sporządzanych w ramach przeprowadzanej terapii zgodnie z powyższym powinny one odnosić się do ogólnego stanu psychicznego pacjenta, wskazywać poczynione postępy, podkreślać jego reakcje i zachowania bez uwzględniania jednak szczegółów w postaci informacji, jakie przekazuje (np. na temat sytuacji rodzinnej, materialnej, trosk, przemyśleń, itp.) (pytanie2).

Czy osobie opiekującej się dzieckiem z niepełnosprawnością w czasie zamknięcia przedszkoli z powodu epidemii przysługuje dodatkowe świadczenie opiekuńcze?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2020 roku o dodatkowym zasiłku opiekuńczym zasiłek ten przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku:

zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem ,albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek ten przysługuje w okresie od 25 maja 2020 roku (dzień wejścia w życie ustawy) do 26 lipca 2020 roku. Oczywiście nie ma problemu, aby złożyć wniosek za ten okres z opóźnieniem, należy jednak pamiętać, że roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, z który zasiłek przysługuje.

Jestem osobą niepełnosprawną. Straciłem prace przez koronawirusa, gdzie mógłbym się zwrócić́ o pomoc w znalezieniu pracy?

W zaistniałej sytuacji najlepiej jest zwrócić się do właściwego miejscowo Urzędu Pracy oraz dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna. Wówczas może Pan uzyskać oferty pracy, bądź stażu. W przypadku natomiast, gdyby nie było aktualnie tego typu ofert może Pan ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych na określonych zasadach.

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75 negatywne przesłanki prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2,

opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Ponadto, jeżeli jest Pan osobą niepełnosprawną warto również sprawdzić stronę internetową PFRON (https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywizacja-zawodowa/staze

Jestem osobą z niepełnosprawnością po ukończeniu studiów I-ego stopnia. Niestety z powodu epidemii nie będę mógł studiować na II etapie studiów online. Jakie dokumenty muszę zgromadzić, gdzie złożyć i do jakiej osoby mam się zgłosić aby móc kontynuować naukę na UKSW?

Należy zwrócić się bezpośrednio do uczelni. Każdy uniwersytet posiada wewnętrzne procedury związane z umożliwieniem nauki osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które z innych przyczyn wymagają niestandardowego toku nauczania.

Wytyczne oraz narzędzia dotyczące kształcenia zdalnego na UKSW dostępne są na stronie: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/2215-ksztalcenie-zdalne-wytyczne-i-narzedzia).

Rekomendujemy bezpośredni kontakt z pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnością – dr hab. Agnieszką Regulską, prof. UKSW na adres mailowy: a.regulska@uksw.edu.pl lub kontakt telefoniczny z sekretariatem Instytutu Historii UKSW pod numerem tel.: (22) 569 68 19, wew. 819 w dni:

wtorki, czwartki – godz. 11.00-14.00

środy, piątki – godz. 8.30-11.30

soboty (w terminach zjazdów dla poszczególnych kierunków) – 8.00-14.00

PONIEDZIAŁKI – NIECZYNNE

Czy osobie z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop i krótszy dzień pracy?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit ten wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (niektóre grupy zawodowe mają prawo do dłuższych urlopów (art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

O jakie świadczenia z PFRON może ubiegać się opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera osoby z niepełnosprawnościami na różnych polach. Dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami proponuje następujące wsparcie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zapewnienia-opieki-dla-osoby-zaleznej. Znajdzie tam Pani wniosek o złożenie takiej pomocy. Wszystko zrobi Pani przez internet. Bez konieczności wizyty w instytucji.

Czy osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym może skorzystać z usług dofinansowania na prawo jazdy i na zakup auta?

Środki na dofinansowanie dostosowania auta dla potrzeb osoby z niepełnosprawnościami oraz prawo jazdy kategorii B, można było uzyskać z programu Aktywny Samorząd,

W 2020 roku realizowane były następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Niestety termin składania wniosków upłyną 31 sierpnia 2020 r.

Na chwilę obecną nie mamy informacji kiedy zostanie uruchomiony kolejny etap Programu Aktywny Samorząd. Proponuje śledzić stronę internetową PFRON.org.pl tam na bieżąco ukazują się informację o nowych programach wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Czy likwidacja pieca węglowego na gazowy jest finansowany z PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy osobom z niepełnosprawnościami w niwelowaniu barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.

Wymiana pieca węglowego zalicza się do barier technicznych. Środki te przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), i to ta instytucja decyduje o przeznaczeniu dotacji przekazanych przez PFRON.

Dlatego doradzam Pani wizytę w PCPR właściwym dla Pani miejsca zamieszkania i uzyskanie informacji w tym właśnie miejscu.

Również większość gmin w naszym kraju prowadzi program wymiany pieców węglowych na gazowe.

Zachęcam Panią również do zapoznania się z programem czyste powietrze: https://czystepowietrze.eu/2020/06/czyste-powietrze-wersja-20-sprawdz-wysokosc-dofinansowania/.

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby nowotworowej. Orzeczenie jest ważne do lipca 2022 roku. Moje pytanie to: czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na remont łazienki?

W ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość otrzymania dofinansowań, dzięki którym życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością, stanie się prostsze i mniej uciążliwe.

Remont łazienki jako taki nie jest uwzględniony w programach funduszu PFRON. Jeśli jednak jest Pani osobą która w celu samodzielnego poruszania się, wymaga specjalistycznego oprzyrządowania w łazience jak np. poręcz umożliwiająca podtrzymanie, wtedy oferowana jest dotacja w ramach tzw. likwidacji barier technicznych.

Wszelkie informacje o dofinansowaniu do likwidacji barier technicznych oraz o procedurach związanych z ich uzyskaniem można znaleźć pod adresem: https://stopbarierom.pl/e-niezbednik/pfron/dofinansowanie-likwidacji-barier-w-komunikowaniu/#co-to-sa-bariery-w-komunikowaniu-sie

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier technicznych oraz innych obszarów, uzyska Pani na stronie: https://stopbarierom.pl/e-niezbednik/stopien-umiarkowany/pfron/

Więcej informacji na temat wszelkich ulg i dotacji przysługujących osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajduje się na naszej stronie, pod linkiem https://stopbarierom.pl/e-niezbednik/stopien-umiarkowany/.

Jakie są możliwości pracy dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? Jak przekonać do siebie pracodawcę?

Niepełnosprawni pracownicy objęci są szczególną ochroną. W ustawie o rehabilitacji czytamy m.in., że osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
Dodatkowo osobom z niepełnosprawnym odmiennie regulowany jest czas pracy. Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek w wymiarze dodatkowych 15 minut (wliczanych do czasu pracy). Osoba niepełnosprawna nie może być również zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych chyba, że 1) zatrudniona jest przy pilnowaniu lub 2) osoba taka zwróci się do lekarza i otrzyma zgodę na niestosowanie się do wskazanej zasady.
Z perspektywy pracodawcy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest korzystne z kilku względów.
1) Po pierwsze pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej podpisze umowę ze starostą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316) może ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (np. kosztów przystosowania stanowiska pracy);
2) Po drugie istnieje możliwość uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. W przypadku pracownika posiadającego niepełnosprawność w stopniu lekkim kwota dofinansowania wynosi 450 złotych;
3) Pracodawca może również liczyć na refundację składek ZUS. Ubezpieczenia osób niepełnosprawnych są bowiem finansowane przez PFRON lub budżet państwa;
4) Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
5) Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy, może ubiegać się o zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika.
6) Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia za pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Istnieje zatem szereg korzyści oraz pomocy, z których pracodawca może skorzystać w przypadku zatrudniania osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością. W przypadku utrudnionej komunikacji może to być przykładowo dofinansowanie na zatrudnienie dodatkowego pracownika, który tę komunikację ułatwi oraz będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej.

Jakie są możliwości pracy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wykształceniem podstawowym? Jakim stażem należy się zainteresować?

Niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu finansowanego z pieniędzy PFRON (lub innych środków, np. Funduszu Pracy). Organizacją staży zajmują się powiatowe urzędy pracy. Kierują osoby zainteresowane do pracodawców, którzy zgłosili chęć zorganizowania staży.

Staż zawodowy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Długość stażu jest zależna od oferty pracodawcy, a także wieku i statusu rejestracyjnego w urzędzie pracy. Wysokość stypendium wynosi 120% wysokości aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Osoba skierowana na staż nie traci statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Staż odbywa się według programu, który jest określany przez pracodawcę i realizowany w miejscu pracy.

Osobie niepełnosprawnej przysługują 2 płatne dni wolne po 30 dniach odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Niepełnosprawni stażyści zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują do 7 godzin na dobę i do 35 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem jest praca w systemie zmianowym albo gdy lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na pracę w dłuższym wymiarze czasowym.

Obecnie prowadzone są również staże w organach administracji rządowej (ministerstwach, urzędach wojewódzkich, czy komendach wojewódzkich policji). Szerzej oferta opisana jest na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych-program-stabilne-zatrudnienie/

Czy świadczenie 500 + wlicza się do dochodu?

Gdyby świadczenie z programu „Rodzina 500 Plus” było wliczane do dochodu, jednocześnie odebrałoby prawo najbiedniejszym do innych możliwości pomocy. Skoro ma ono poprawiać sytuację wszystkich rodzin z co najmniej dwójką dzieci, to takie działanie byłoby sprzeczne z jego celem. Świadczenie wychowawcze uzyskiwane z programu 500+ jest nieopodatkowane i nie stanowi dochodu w myśl przepisów podatkowych. Nie wlicza się go także do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy rodzinnych.

Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych?

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do sprzętu tego samego rodzaju, co najmniej po 7 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania.

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup ipoda w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych?

Dofinansowanie na zakup ipoda w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie będzie przyznawane.

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup iphona w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie na zakup iphona w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie będzie przyznawane.

Czy dofinansowanie do zakupu komputera dla osób niedowidzących przysługuje również po 40rż?

Dofinansowanie do zakupu komputera jak również specjalistycznego oprogramowania przysługuje również osobom po 40 roku życia. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (w dziale osób niepełnosprawnych) właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Odpowiedni wniosek może Pan pobrać bezpośrednio na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Sam wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może Pan oczywiście wysłać pocztą do MOPR-u, ale jeśli wniosek zostanie wypełniony błędnie wówczas będzie musiał Pan ponownie go wypełnić i odesłać co może wydłużyć czas rozpatrzenia takiego wniosku.

Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie do zakupu samochodu?

Obecnie nie ma programu, który dofinansowuje zakup samochodu. Możliwe jest jedynie dofinansowanie na kurs prawa jazdy oraz zakup w raz z montażem oprzyrządowania do samochodu.

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup telefonu komórkowego w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie na zakup telefonu komórkowego w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie będzie przyznawane.

Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? może obejmować zakup następujących przedmiotów:

– komputer,
– programy udźwiękawiające do komputera
– programy powiększające do komputera
– programy ułatwiające komunikowanie się
– tablet
– tablet z programami ułatwiającymi komunikowanie się
– telefon stacjonarny głośnomówiący
– wzmacniacz dzwonka do aparatu telefonicznego
– program udźwiękawiający do telefonu
– pętla induktofoniczna
– czujnik płaczu dziecka
– czujnik dymu
– czujnik dzwonka do drzwi
– pager/odbiornik sygnału nadawanego przez czujniki m.in. czujnik płaczu dziecka, czujnik dzwonka do drzwi, czujnik dymu
– wideodomofon z sygnalizacją świetlną
– inny sprzęt do wysokości 80% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.

Co jest brane dodatkowo pod uwagę przy analizie częstotliwości korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?

Analizując częstotliwość korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przez wnioskodawcę brane są również pod uwagę dofinansowania innych zadań, np. Aktywny samorząd.

Czy przy stopniu umiarkowanym niepełnosprawności należy się 500+?

Świadczenie 500+ przysługuje tylko przy znacznym stopniu niepełnosprawności i dodatkowo dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czy pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności?

Ustawa o rehabilitacji nie nakłada na osobę niepełnosprawną obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ww. ustawie jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika.

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury?

Dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje na pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W związku z powyższym, dofinansowanie będzie przysługiwało tylko w sytuacji, gdy zatrudniony pracownik legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie zwolnienia z opłat przysługują osobie niepełnosprawnej?

Osoba niepełnosprawna, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jest zwolniona z opłaty związanej z korzystaniem z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej umożliwiających dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Zwolnienie to nie obejmuje prawa do bezpłatnego parkowania, korzystania z autostrad płatnych, przejazdu po drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej oraz przejazdu przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych.

Gdzie osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym?

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;

2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;

3) na plaże i kąpieliska.

Uprawnienie przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

Czy osoba niepełnosprawna może być zatrudniona w porze nocnej?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Jakie ma obowiązki pracodawca w sytuacji gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy?

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę

niepełnosprawną. Nie można jednak tego zastosować gdy wyłączna przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości – udowodnione przez pracodawcę

Czy osoba z niepełnosprawnością może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą. Musi być przy tym zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Jaki jest okres ważności legitymacji osoby z niepełnosprawnością?

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W jaki sposób ustalany jest stopień niepełnosprawności ?

Stopień niepełnosprawności jest ustalany w trakcie postępowania przed powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej. W kwestii przyznania stopnia niepełnosprawności nie decyduje przesłanka wieku, w którym ujawniło się schorzenie. Przesłanka wieku pomaga ustalić natomiast czas powstania niepełnosprawności.

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, pod warunkiem, że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny ustala się bez względu na wysokość dochodów danej osoby.

Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności, rencie w wysokości 1140 zł i dodatku pielęgnacyjnym 200 zł przysługuje świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych?

Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych będzie obowiązywało od 1 października 2019. W tym wypadku należy złożyć wniosek w ZUS-ie. Pod koniec września 2019 takie wnioski powinny być już dostępne w Internecie.
Ważne jest czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności  jest zaznaczone, że osoba jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Wniosek będzie można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

Ile wynosi liczba dodatkowych dni urlopowych dla osób z niepełnosprawnością?

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 
Każda osoba w stopniu znacznym i umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, że takie uprawnienia nie przysługują osobom z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 
Pracownik nabywa dodatkowy urlop po przepracowaniu roku od zaliczenia go do danego stopnia niepełnosprawności. Czas pracy sumuję się jeżeli osoba z niepełnosprawnością pracowała w ciągu roku kalendarzowego u rożnych pracodawców. W tym celu należy przedstawić pracodawcy świadectwo pracy z poprzedniej firmy oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
 
Jeśli dodatkowy urlop nie jest wykorzystany w danym roku, przechodzi na rok następny. Roszczenia w stosunku do dodatkowego urlopu ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.

Dodatkowe dofinansowanie a zatrudnienie i orzeczenie o niepełnosprawności

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką możesz uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uzależniona jest od kilku czynników. PFRON oferuję możliwość otrzymania dofinansowania. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od: stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono:

· chorobę psychiczną (02-P),

· upośledzenie umysłowe (01-U),

· całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),

· epilepsję (06-E) oraz

· niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty dofinansowania należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Wniosek ten musi złożyć pracodawca.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat praw i zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Ogólne warunki i prawa osób zatrudnionych opisane są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób.

Czym jest ubezpieczenie zbiorowe?

Zgodnie z definicją grupowe (zbiorowe) ubezpieczenie na życie to polisa grupowa oferowana w ramach umowy z pracodawcą. Osoby zatrudnione w danej firmie mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego na z góry ustalonych warunkach. Składka grupowego ubezpieczenia na życie jest równa dla wszystkich pracowników, niezależnie od wieku i stażu pracy w tym miejscu. Ubezpieczenia grupowe dla firm to polisa przeznaczona wyłącznie dla osób zatrudnionych. Stroną umowy ubezpieczenia jest pracodawca lub organizacja związkowa, która przekazuje składkę zakładowi ubezpieczeń.

Co do zasady do ubezpieczenia grupowego mogą przystępować jedynie pracownicy. Jeśli jednak ubezpieczyciel przewiduje taki wariant, ubezpieczeniem grupowym można objąć również wykonawcę zlecenia. Musi on jednak wyrazić zgodę na potrącanie składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie grupowe może być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Jeżeli składki finansowane są w części przez pracodawcę, wtedy zazwyczaj ta część ubezpieczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tej składki stanowi również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli to pracodawca płaci za ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, jest w nim ubezpieczającym. Jeśli ubezpieczenie grupowe finansowane jest przez pracownika, składka za ubezpieczenie grupowe pracowników potrącana jest z wynagrodzenia.

Umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na życie to tzw. umowa zawierana na cudzy rachunek (regulowanej w art. 808 kc). W konsekwencji to pracodawca obciążony jest odpowiedzialnością za ubezpieczenie grupowe (zobowiązaniem płatniczym w postaci składki), nawet jeśli ciężar jej finansowania ponoszą pracownicy, którzy akceptując warunki ubezpieczenia, wyrażają jednocześnie zgodę na jej potrącanie z ich wynagrodzenia.

Każda taka polisa składa się z dwóch elementów:

  • umowy podstawowej,
  • umów dodatkowych.

Zakres ubezpieczenia może zostać poszerzony o umowy dodatkowych ubezpieczeń grupowych, np.:

 

  • leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku (np. wypadek w drodze do pracy – ubezpieczenie grupowe NNW), pobyt w szpitalu
  • leczenie w przypadku ciężkiej choroby (ubezpieczenie grupowe chorobowe),
  • gwarancję świadczeń w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są w przypadku ubezpieczeń grupowych a urodziny dziecka osoby ubezpieczonej (dotyczy ubezpieczeń pracowniczych) – tzw. ubezpieczenie grupowe rodzinne.

Do ubezpieczeń pracowniczych oferowane są także różnego rodzaju dodatki, które mają pomóc pracownikowi w szybkim powrocie do zdrowia, np. pakiety medyczne, karty apteczne czy tzw. usługi asystenta (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny itp.). Zawarcie przez pracodawcę umowy na o tzw. ubezpieczenie grupowe pracowników, nie zwalnia go z obowiązku wypłaty całej odprawy pośmiertnej.

Ubezpieczenie grupowe (zbiorowe, dodatkowe) nie jest obowiązkowe. Może je zawrzeć pracownik firmy (tzw. grupa zamknięta), albo osoba indywidualna bezpośrednio u ubezpieczyciela (tzw. otwarte ubezpieczenia grupowe, do których każdy może przystąpić).

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, a ubezpieczenie grupowe (zbiorowe) takim jest, przepisy nie nakładają na zakład ubezpieczeń obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. – Ta sfera stosunków zobowiązaniowych podlega wyrażonej w art. 353 (1) k.c. zasadzie swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą dowolnie ją ukształtować, byleby jej postanowienia były zgodne z prawem. Istnieje także swoboda wyboru strony umowy, o ile tylko wybór ten nie jest oparty na płci, rasie, pochodzeniu etnicznym lub narodowości. Nie są mi znane ogólne warunki umów, które zawierałyby postanowienia zakazujące objęcia ubezpieczeniem osób z niepełnosprawnością, co nie wyklucza jednak funkcjonowania takowych – w takim przypadku z pewnością wskazane byłoby szczegółowe przeanalizowanie warunków tego ubezpieczenia

 

Ile wynosi stawka ZUS dla przedsiębiorców bez uwzględnienia ulg?

Na dzień 26 czerwca 2019 roku z dobrowolnym świadczeniem chorobowym wysokość pełnej składki wynosi 1316,97 zł.  Z kolei bez dobrowolnego świadczenia chorobowego 1246,92 zł.

Czy osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz przyznany zasiłek na opiekę dla rodzica podejmując pracę ryzykuję utratę świadczenia rentowego?

Podjęcie pracy przez podopiecznego, często w niepełnym wymiarze czasu lub pracy zdalnej, nie oznacza ani spełnienia warunków określonych przepisami ustawy, ani zaprzestania sprawowania osobistej opieki. Opiekunowie w dalszym ciągu sprawują bowiem wielogodzinną opiekę, bywają asystentami pracujących podopiecznych czy pomagają w dotarciu do miejsca pracy.

Warunkiem otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna jest jego rezygnacja z pracy lub niepodejmowanie jej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Jeśli więc wymiar i rodzaj zatrudnienia/ aktywności zawodowej podjętych przez osobę niepełnosprawną nie uzasadnia konieczności rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia przez jej opiekuna, to może to stanowić podstawę uchylenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ostateczna ocena i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy należy do kompetencji gminnego organu realizującego świadczenia rodzinne. Należy zatem w pierwszej kolejności udać się tam bądź zadzwonić, opisać sytuację i  zapytać, czy w przypadku zatrudnienia opiekun nie będzie otrzymywał pomocy. Może być tak, że jeśli zatrudnienie będzie w niepełnym wymiarze to świadczenie będzie dalej realizowane.

Na jaką pomoc może liczyć osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w kwestii dofinansowania zakupu komputera przy pracy zdalnej?

Na chwilę obecną funkcjonuje program „Aktywny samorząd”, jednakże w ramach tego programu realizowany jest sprzęt dla osób które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, są w wieku aktywności zawodowej lub są zatrudnione (dotyczy osób w wieku emerytalnym), mają dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Warto więc udać się do najbliższej instytucji MOPS, PCPR i zapytać o szczegóły programów lub czy takiej sytuacji istnieje szansa na jakiekolwiek dofinansowanie. Bardzo często jest tak, że samorządy mają indywidualne programy w obejmujące szeroką pomoc. Czasem również warto zastanowić się, czy korzystniejszą opcją w przypadku osoby niepełnosprawnej pracującej zdalnie nie będzie założenie działalności gospodarczej oraz uzyskanie dofinansowania na założenie takiej działalności