Rehabilitacja

Rehabilitacja – informacje ogólne Dofinansowania Turnusy rehabilitacyjne

Spis treści:

Kto może otrzymać dofinansowanie na wyjazd rehabilitacyjny? W jakiej formie realizowane są zajęcia regionalne aktywnej rehabilitacji dla dzieci? Dla kogo przeznaczone są regionalne zajęcia aktywnej rehabilitacji? Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym? Kto ma pierwszeństwo w dofinansowywaniu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Czy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Kiedy jest przyznawane dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? Czy istnieje możliwość dofinansowania zamiany mieszkania w ramach programu likwidacji barier architektonicznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? Co nie podlega dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych? Jak otrzymać środki na montaż windy? Gdzie znajduje się siedziba Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Na jakiej podstawie następuje rozliczenie przekazanego dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego? Jaki jest warunek przekazania dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego na turnus? Uszkodzony wzrok w ponad 50% oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności a dofinansowanie Jakie kroki podejmuje Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku, gdy wybrany turnus nie jest zgodny z wymogami formalnymi? W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie ma możliwość sprawdzenia zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi? Kiedy należy poinformować Centrum Pomocy Rodzinie o wybranym turnusie w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji dot. dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? Kiedy wnioskodawca jest informowany o decyzji w sprawie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? W jakim terminie jest rozpatrywany wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie skutki rodzi nieusunięcie braków we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego we wskazanym terminie? W jakim terminie powinny zostać usunięte braki formalne we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Kto może złożyć dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie dokumenty należy złożyć do Centrum Pomocy Rodzinie aby ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Czy posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności można liczyć na dofinansowanie w postaci sprzętów elektronicznych bądź finansowych? Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego bez pomniejszania kwoty dofinansowania mimo przekroczenia kwoty dochodu? Czy w przypadku gdy dochód przekracza określone kwoty można uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie są progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? Negatywne rozpatrzenie podania o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, a kolejny wniosek Jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej po urazie nogi? Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny? Czy warto kupować sprzęt rehabilitacyjny przez Internet? Gdzie uzyskać dofinansowanie zakup wózka elektrycznego?

Kto może otrzymać dofinansowanie na wyjazd rehabilitacyjny?

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 1 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna po warunkiem, że:
• została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
• złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje wniosek lekarza i wniosek ten zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2) opiekun:
a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c) ukończył 18 lat lub
d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

W jakiej formie realizowane są zajęcia regionalne aktywnej rehabilitacji dla dzieci?

Zajęcia regionalne aktywnej rehabilitacji dla dzieci realizowane są w formie gier i zabaw ruchowych.

Dla kogo przeznaczone są regionalne zajęcia aktywnej rehabilitacji?

Zajęcia aktywnej rehabilitacji przeznaczone są przede wszystkim dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w wyniku doznanego urazu rdzenia kręgowego, ale także osób z innymi urazami i chorobami, w wyniku których konieczne jest używanie wózka.

Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym?

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do sprzętu tego samego rodzaju, co najmniej po 7 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania.

Kto ma pierwszeństwo w dofinansowywaniu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

Dofinansowywania będą przyznawane w pierwszej kolejności dla osób, które nie uzyskały wcześniej dofinansowania do wnioskowanego sprzętu.

Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym może obejmować zakup następujących przedmiotów:

– uchwyt ścienny
– uchwyt uchylny lub łamany
– uchwyt wolnostojący
– uchwyt wannowy
– krzesło prysznicowe
– krzesło toaletowe
– siedzisko wannowe (ławeczka)
– siedzisko wannowe wgłębne (z oparciem)
– leżak kąpielowy
– nakładka sedesowa
– nakładka sedesowa z poręczami
– rama asekuracyjna na sedes
– wózek toaletowo – prysznicowy
– łóżko ortopedyczno – wspomagające
– budzik wibracyjny lub świetlny
– waga ubrajlowiona lub głośnomówiąca
– glukometr ubrajlowiony lub głośnomówiący
– ciśnieniomierz ubrajlowiony lub głośnomówiący
– termometr ubrajlowiony lub głośnomówiący do ciała
– termometr ubrajlowiony lub głośnomówiący zewnętrzny
– zegarek ręczny ubrajlowiony
– zegarek ręczny udźwiękowiony
– detektor kolorów
– czujnik poziomu cieczy
– penfriend (etykieciarka)
– lupa
– odtwarzacz płyt i taśm
– odtwarzacz książek mówionych (czytak)
– dyktafon
– podnośnik transportowy
– podnośnik wannowy
– podnośnik ścienny (sufitowy)
– schodołaz
– inny sprzęt do wysokości 80% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.

Czy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

Tak osoby z takim orzeczeniem również mogą starać się o dofinansowanie. Wnioski osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane najwcześniej w miesiącu październiku.

Kiedy jest przyznawane dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W drugiej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a użytkowanie przedmiotu dofinansowania zapewnia bezpieczne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (w szczególności jest dostosowane do jej wieku, możliwości psychoruchowych).

Czy istnieje możliwość dofinansowania zamiany mieszkania w ramach programu likwidacji barier architektonicznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?

Dofinansowania do zamiany mieszkania nie są przyznawane.

Co nie podlega dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych?

Dofinansowaniu nie podlegają zakupy i prace stanowiące o podniesieniu estetyki pomieszczeń, przy okazji wykonywanych prac, mających na celu dostosowanie pomieszczeń dla poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowaniu nie podlegają również koszty związane z wykończeniem inwestycji budowlanej: np. wykonaniem pomieszczeń, wyposażeniem wydzielonych nie umeblowanych pomieszczeń, doprowadzeniem wody, wykonaniem kanalizacji, zakupem szamba.

Jak otrzymać środki na montaż windy?

Istnieje możliwość przyznania dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do podnośnika dźwigowego (platformy) w wysokości:
– 60% kosztów, jednak nie więcej niż 18 000 zł, w domu jednorodzinnym,
– 40 % kosztów, jednak nie więcej niż 12 000 zł, w budynku wielorodzinnym, tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa.

W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat (przy czym rozpatruje się dostosowanie pod kątem potrzeb wynikających z problemów w poruszaniu się oraz wieku wnioskodawcy) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa i neurologiczna w bardzo dużym stopniu utrudnia poruszanie się.

W drugiej połowie roku dofinansowania mogą być przyznawane dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa i neurologiczna w dużym stopniu utrudnia poruszanie się.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest poprzedzone wizją lokalną wykonaną przez pracowników Działu, na której ustalone zostają potrzeby wnioskodawcy w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

Gdzie znajduje się siedziba Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Główna siedziba Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w Warszawie przy al. Jana Pawła II, 00-828 Warszawa

Na jakiej podstawie następuje rozliczenie przekazanego dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego?

Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Jaki jest warunek przekazania dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego na turnus?

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).

Uszkodzony wzrok w ponad 50% oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności a dofinansowanie

W przypadku schorzenia wzroku można ubiegać się o dofinansowanie. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym dofinansowania dotyczyć będą orzeczeń wydanych z powodu zaburzeń głosu, mowy i słuchu i/lub dysfunkcji narządu wzroku. Decyzja o przyznaniu środków uzależniona jest m.in. od ilości złożonych wniosków czy kwocie środków jakimi dysponuje instytucja, do której zgłasza się swój wniosek.

Jakie kroki podejmuje Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku, gdy wybrany turnus nie jest zgodny z wymogami formalnymi?

W razie uchybień organ ten informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie ma możliwość sprawdzenia zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi?

Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi.

Kiedy należy poinformować Centrum Pomocy Rodzinie o wybranym turnusie w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji dot. dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Kiedy wnioskodawca jest informowany o decyzji w sprawie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

W jakim terminie jest rozpatrywany wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Jakie skutki rodzi nieusunięcie braków we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego we wskazanym terminie?

Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W jakim terminie powinny zostać usunięte braki formalne we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Braki formalne we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.

W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku.

Kto może złożyć dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.

Jakie dokumenty należy złożyć do Centrum Pomocy Rodzinie aby ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć “Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza “Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Czy posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności można liczyć na dofinansowanie w postaci sprzętów elektronicznych bądź finansowych?

Tak, oczywiście.  Posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności można ubiegać się dofinansowanie do np. zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym dofinansowania dotyczyć będą orzeczeń wydanych z powodu zaburzeń głosu, mowy i słuchu i/lub dysfunkcji narządu wzroku.

Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego bez pomniejszania kwoty dofinansowania mimo przekroczenia kwoty dochodu?

Progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynoszą:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy.

Czy w przypadku gdy dochód przekracza określone kwoty można uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynoszą:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku, gdy dochód przekracza określone kwoty można uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,  ale takie dofinansowanie zostanie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot.

Jakie są progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

– 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Negatywne rozpatrzenie podania o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, a kolejny wniosek

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w tym samym roku kalendarzowym. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest złożony przez zainteresowanego nowy wniosek. Wnioski złożone wcześniej i już rozpatrzone nie mogą być ponownie rozpatrywane. Należy przy tym pamiętać, że zmianie mogła ulec wysokość przeciętnego wynagrodzenia niezbędna do ustalenia, czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe oraz jego sytuacja. PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej po urazie nogi?

Żeby skorzystać z rehabilitacji leczniczej należy wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego do lekarza ortopedy. Lekarz zleci odpowiednie badania i skieruje na rehabilitację.

 

Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny trwa co najmniej 14 dni i może być organizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Czy warto kupować sprzęt rehabilitacyjny przez Internet?

Nie – lepiej jeśli sprzęt będzie prezentowany bezpośrednio u klienta. Można wtedy sprawdzić jego parametry oraz czy jest dobrze dopasowany do potrzeb użytkownika.

Gdzie uzyskać dofinansowanie zakup wózka elektrycznego?

Dofinansowanie na zakup wózka elektrycznego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Tam można składać odpowiednie wnioski.