Rehabilitacja

Rehabilitacja – informacje ogólne Dofinansowania Turnusy rehabilitacyjne

Spis treści:

Kto może otrzymać dofinansowanie na wyjazd rehabilitacyjny? Na jakiej podstawie następuje rozliczenie przekazanego dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego? Jaki jest warunek przekazania dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego na turnus? Jakie kroki podejmuje Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku, gdy wybrany turnus nie jest zgodny z wymogami formalnymi? W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie ma możliwość sprawdzenia zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi? Kiedy należy poinformować Centrum Pomocy Rodzinie o wybranym turnusie w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji dot. dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? Kiedy wnioskodawca jest informowany o decyzji w sprawie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? W jakim terminie jest rozpatrywany wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie skutki rodzi nieusunięcie braków we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego we wskazanym terminie? W jakim terminie powinny zostać usunięte braki formalne we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Kto może złożyć dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie dokumenty należy złożyć do Centrum Pomocy Rodzinie aby ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Czy w przypadku gdy dochód przekracza określone kwoty można uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie są progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? Negatywne rozpatrzenie podania o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, a kolejny wniosek Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny?

Kto może otrzymać dofinansowanie na wyjazd rehabilitacyjny?

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 1 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna po warunkiem, że:
• została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
• złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje wniosek lekarza i wniosek ten zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2) opiekun:
a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c) ukończył 18 lat lub
d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Na jakiej podstawie następuje rozliczenie przekazanego dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego?

Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Jaki jest warunek przekazania dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego na turnus?

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).

Jakie kroki podejmuje Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku, gdy wybrany turnus nie jest zgodny z wymogami formalnymi?

W razie uchybień organ ten informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie ma możliwość sprawdzenia zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi?

Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi.

Kiedy należy poinformować Centrum Pomocy Rodzinie o wybranym turnusie w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji dot. dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Kiedy wnioskodawca jest informowany o decyzji w sprawie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

W jakim terminie jest rozpatrywany wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Jakie skutki rodzi nieusunięcie braków we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego we wskazanym terminie?

Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W jakim terminie powinny zostać usunięte braki formalne we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Braki formalne we wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.

W jakim terminie Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku.

Kto może złożyć dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.

Jakie dokumenty należy złożyć do Centrum Pomocy Rodzinie aby ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć “Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza “Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Czy w przypadku gdy dochód przekracza określone kwoty można uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynoszą:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku, gdy dochód przekracza określone kwoty można uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,  ale takie dofinansowanie zostanie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot.

Jakie są progi dochodowe dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

– 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Negatywne rozpatrzenie podania o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, a kolejny wniosek

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w tym samym roku kalendarzowym. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest złożony przez zainteresowanego nowy wniosek. Wnioski złożone wcześniej i już rozpatrzone nie mogą być ponownie rozpatrywane. Należy przy tym pamiętać, że zmianie mogła ulec wysokość przeciętnego wynagrodzenia niezbędna do ustalenia, czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe oraz jego sytuacja. PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny trwa co najmniej 14 dni i może być organizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.