Wróć
do listy

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

  • nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
  • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.

Najczęściej wymagane załączniki

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
  • kopia umowy kredytowej;
  • informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
  • Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.