Wróć
do listy

Dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego?

O dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Kto może wykonywać usługę tłumacza języka migowego finansowaną ze środków PFRON?

Tłumacza języka migowego wybiera osoba niepełnosprawna. Usługę tłumacza języka migowego, finansowaną ze środków PFRON, może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody.

Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę danego świadczenia.
Kompletne wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, do 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika?

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec funduszu lub podmiot ten, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, był stroną umowy zawartej z funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, lub dofinansowanie do utrzymania psa przewodnika?

W celu otrzymania dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego;
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy – oryginał do wglądu;
 • w przypadku, gdy przedłożone orzeczenie nie wskazuje jako przyczyny niepełnosprawności uszkodzenia słuchu – zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę zawierające informacje o przyczynie/rodzaju niepełnosprawności oraz informacje uzasadniające konieczność korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;
 • dokument potwierdzający znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) przez osobę wykonującą usługę (np. zawiadomienie o wpisie do rejestru Wojewody) lub oświadczenie wypełnione i podpisane przez osobę, która będzie wykonywała usługę;
 • dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, pełnomocnik) – oryginał do wglądu;
 • dowód osobisty Wnioskodawcy i/lub osoby występującej w jego imieniu (w przypadku osoby nieletniej – dowód osobisty przedstawiciela ustawowego i skrócony odpis aktu urodzenia);
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni – w przypadku, gdy świadczenie usługi ma mieć miejsce w tej placówce;
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) – dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę;
 • ofertę/kosztorys usługi od osoby realizującej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…), kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.;
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji inwestycji, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926);
 • Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).