Wróć
do listy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie może zostać przyznane Osobie Niepełnosprawnej, która:

 • zamierza założyć działalność gospodarczą;
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Warunki wykluczające skorzystanie z pomocy:

 • wcześniejsze skorzystanie z pomocy finansowej ze środków publicznych na ten cel;
 • zarejestrowanie działalności gospodarczej przed przyznaniem dotacji na jej rozpoczęcie.

Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest pomoc przedsiębiorczym Osobom Niepełnosprawnym w samozatrudnieniu przez przyznanie pomocy finansowej na:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub;
 • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jest to pomoc bezzwrotna.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Maksymalna kwota dofinansowania

 • Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • Piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Najczęściej wymagane załączniki

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • W przypadku przystąpienia do spółdzielni socjalnej – pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka;,
 • Kopia dokumentu wskazującego na tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia), oświadczenie przyszłego wynajmującego, użyczającego lub oddającego w dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dotyczących wynajmu, użyczenia lub dzierżawy lub zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu wydaną przez właściciela budynku;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, w tym: świadectwa, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończone kursy i szkolenia;
 • W przypadku orzeczonego umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej o wskazanym profilu przez okres co najmniej 24 miesięcy;
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat;
 • Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 12a;
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.