Wróć
do listy

Formularze i wnioski

 

Zaświadczenia

Kliknij aby pobrać Oświadczenie o celu złożenia wniosku do karty parkingowej
Kliknij aby pobrać Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
Kliknij aby pobrać Oświadczenie ZSR-07 o wielkości gospodarstwa rolnego
Kliknij aby pobrać Oświadczenie ZSR-10 o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie dla celów uzyskania zasiłku okresowego, celowego
Kliknij aby pobrać Wywiad zawodowy OL-10
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie lekarskie do becikowego
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie lekarza psychiatry
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie o dochodach
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie o zarobkach
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Kliknij aby pobrać Zaświadczenie psychologa

Wnioski

Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych
Kliknij aby pobrać Opinia na wniosek klienta pomocy społecznej ubiegającego się o pomoc z fundacji
Kliknij aby pobrać Oświadczenie o dochodach swoich albo cżłonka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Kliknij aby pobrać Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Kliknij aby pobrać Załącznik SR-4Z do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Kliknij aby pobrać Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych
Kliknij aby pobrać Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze oerodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika
Kliknij aby pobrać Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń rodzinnych
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń
Kliknij aby pobrać Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
Kliknij aby pobrać Wniosek ERR o rentę rodzinną
Kliknij aby pobrać Wniosek o rentę socjalną
Kliknij aby pobrać Wniosek ERN o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Kliknij aby pobrać Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie karty parkingowej
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
Kliknij aby pobrać Wniosek Z-15B o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Kliknij aby pobrać Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Kliknij aby pobrać Wniosek SR-1 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Kliknij aby pobrać Wniosek SR-5 o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Kliknij aby pobrać Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Kliknij aby pobrać Wzór wniosku o przyznanie zasiłku
Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie karty parkingowej
Kliknij aby pobrać Załącznik SR-4Z do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego