Wróć
do listy

Zwolnienia od podatków

 

Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu, jest zwolniony z:

 1. podatków:
  1. z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
  2. z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.
  Nie dotyczy:
  1. podatku od gier;
  2. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
   • cła;
   • podatków dochodowych;
   • podatku od środków transportowych.
 2. opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.